Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku broj: 33998/22

Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu (LOT 1 – LOT 4), koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, broj: 33998/22 AZK, obavještavamo vas da je novi rok za dostavu ponuda 01.06.2022.godine do 13:00 sati na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo (ul. Franca Lehara br.7, 71 000 Sarajevo).

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.