Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda za nabavku vijčane robe za potrebe Sektora za proizvodnju ID za investicije, putem pozivnog postupka, broj: 480/22, prolongira do 28.04.2022 godine do 11:00 sati.

Prolongiranje roka neće uticati na rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija.