OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVNOM POSTUPKU SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-19216/22

Predmet nabavke:

Izgradnja fotonaponskog sistema na krovu objekta BH Telecom TKC Mostar

Nabavka nije podijeljena na lotove.

I   Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Amina Zekić, tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba   ili

Zehra Čorhodžić,tel: +387 256 175, e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II  Produženje roka za dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

“Ponuda za izgradnju fotonaponskog sistema u TKC Mostar, broj: 04-19216/22 – ne otvaraj“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ovim se dobavljači obavještavaju o produženju roka za prijem ponuda tako da važeći rok glasi:

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 12.5.2022. godine do 10h.

Ponude se otvaraju dana 12.5.2022. godine, u 10:30 sati, u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara, Sarajevo, sala S3/III.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III    Ostalo

Ostali podaci vezano za obavještenje o ovoj nabavci putem pozivnog postupka su kako je navedeno u tačkama III i IV Obavještenja o nabavci broj: 04-19216/22 objavljenog na www.bhtelecom.ba dana 1.4.2022. godine.