SVIM ZAINTERESOVANIM U POSTUPKU NABAVKE POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 17657/22 NM

Robe

I:

PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić

Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000

Grad

Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 PDV broj: 200211100005

Telefon: + 387 33 256 176 / 256-098 Faks: + 387 33 256 171

Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

namik.merzic@bhtelecom.ba

slavica.spahic@bhtelecom.ba Internet adresa (web) www.bhtelecom.ba

PREDMET NABAVKE

I.1 OPIS PREDMETA NABAVKE :

WIFI pojačivači

Ponudu je potrebno pripremiti u skladu sa Tenderskom dokumentacijom koju čini ovaj Poziv za dostavu inicijalne ponude putem pregovaračkog postupka (u daljem tesktu Poziv) i njegovi prilozi – Tenderska dokumentacija za nabavku wifi pojačivača provođenjem nabavke putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci, (u daljem tekstu TD) i forme bankarskih garancija.

Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Dokumentaciju i elemente koji su traženi pozivom i tenderskom dokumentacijom;

– Jedinične i ukupnu cijenu ponude sa i bez uključenog PDV-a na Obrascu za cijenu ponude na paritetu DDP (istu potpisati od ovlaštene osobe ispred ponuđača i opečatiti);

Uslovi plaćanja i ugovorna kazna će biti dogovoreni na pregovorima

I.2 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA, MJESTO

Rok za izvršenje svih ugovornih obaveza do 31.12.2023 ili do utroška sredstava ovisno koja okolnost prije nastupi

II: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

II. 1. GARANCIJA ZA PONUDU

Ne traži se u inicijalnoj ponudi.

II. 2. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA I ZA GARANTNI PERIOD

Ponuđač je u ponudi obavezan dostaviti izjavu da će u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora, a u svakom slučaju prije bilo kakvog plaćanja dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora, sa rokom važenja: rok izvršenja ugovornih obaveza plus 30 dana.

II. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

Za učešće u predmetnom postupku je potrebno da ponuđač ispunjava uslove i za iste dostavi dokaze kako je navedeno u nastavku:

Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače registrovane u Bosni i Hercegovini je uvjerenje nadležne poreske uprave (U FBiH i RS potvrdu izdaje Porezna Uprava) ne starije od tri mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanja ponude Traženi dokument ponuđač može dostaviti u originalu ili kopiji.

Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz u BiH: potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO), ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (original ili kopija). U slučaju da ponuđač nije obveznik PDV-a, kao dokaz za tačku b) iz stava (1) ovog člana potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije obveznik PDV-a ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

II. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđači dokazuju sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem sljedećih dokumenata:

Original ili kopija izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, ukoliko je ponuđač domaće pravno lice, odnosno originalom ili kopijom rješenja nadležne službe za upravu.

II. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđač mora uz ponudu dostaviti odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od 3 (tri) mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma. Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda (original ili kopija).

Napomena: Ponuđači koji se nalaze na Listi kvalifikovanih ponuđača objavljenoj na web stranici Društva www.bhtelecom.ba nisu obavezni dostavljati dostavljati dokumentaciju iz tački II.3, II.4. i II.5 Poziva prilikom učešća (podnošenja ponuda). Lista kvalifikovanih ponuđača je važeća do momenta objave nove/ažurirane liste kvalifikovanih ponuđača koja se ažurira svakih 6 mjeseci.

Ponuđač koji je na listi kvalifikovanih ponuđača je dužan navesti u ponudi da se nalazi na Listi kvalifikovanih ponuđača BH Telecoma.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača od kojih se neki nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača, a neki ne, ponuđači koji se nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača nisu u obavezi dostavljati dokumente tražene tačkama II.3, II.4. i II.5.

Ponuđači koji se ne nalaze na listi su dužni dostaviti tražene dokumente navedene u tačkama II.3, II.4. i II.5. Tenderske dokumentacije.

II. 6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

Najniža cijena prihvatljive ponude.

II.7. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

II. 8. ROK ZA PRIJEM INICIJALNE PONUDE

Do 25.03.2022. godine (datum), 16:00 sati (vrijeme)

II.9. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana počevši od krajnjeg roka za dostavljanje inicijalne ponude

II. 10. DATUM I MJESTO PREGOVORA

Kvalifikovani ponuđači će naknadno biti obaviješteni o mjestu i terminu pregovora.

II.11: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i ista treba biti potpisana od lice koje je ovlastio ponuđač. Ponuda se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pečatom. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane i čvrsto uvezane, a što podrazumijeva da je ponuda ukoričena u knjigu ili da je osigurana jamstvenikom. Garantni dokumenti (garancija za ozbiljnost ponude), ukoliko su traženi, mogu biti neuvezana i bez numeriranih stranica.

Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, ul. Franca Lehara br. 7 71000 Sarajevo sa naznakom: “INICIJALNA PONUDA ZA NABAVKU WIFI POJAČIVAČA, broj: 17657/22 NM – NE OTVARAJ»

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pisani upit dostavljen putem e-maila: namik.merzic@bhtelecom.ba.