Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku broj: 423746/21

Vezano za nabavku WebTV/OTT platforme – DRM sistem, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, broj: 423746/21 AZK, obavještavamo vas da je novi rok za dostavu ponuda 17.02.2022.godine do 13:00 sati na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo (ul. Franca Lehara br.7, 71 000 Sarajevo)

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.

Svi ostali dijelovi TD ostaju nepromijenjeni.