Obavještenje o novom roku za dostavu ponuda

Vezano za nabavku građevinskih radova za izgradnju PM Busovača za potrebe BH Telecom-a d.d. Sarajevo, a na području direkcije Travnik (Srednjobosanski kanton), koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, broj: 1645/22 AZK, obavještavamo vas da je novi rok za dostavu ponuda 16.02.2022.godine do 13:00 sati na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo (ul. Franca Lehara br.7, 71 000 Sarajevo)

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.

Svi ostali dijelovi TD ostaju nepromijenjeni.