Predmet nabavke: Izgradnja FTTH mreža na području Distrikta Brčko (Broduša, Ivici, Mujkići, Gluhakovac, Meraje, Kolobara i Klanac)

U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva i Tenderske dokumentacije.

Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Adnan Lagumdžija, tel: +387 33 256 170, adnan.lagumdzija@bhtelecom.ba ili

Amra Velić, tel: +387 33 256 172, e-mail adresa: amra.velic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256-171

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

I. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

INICIJALNA PONUDA ZA NABAVKU, broj: 1 9 6 9 / 2 2 A . L .

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Incijalne ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 28.02.2022. godine do 13:00 sati

Inicijalne ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan.

II. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u ovom postupku.

III. Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, ul Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dostavljanje istog na faks broj: +38733 256-171 i na e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.