POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 421576/21 NM

Robe i usluge

I:

PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić

Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000

Grad Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200211100005 PDV broj: 200211100005

Telefon: + 387 33 256 176 / 256-098 Faks: + 387 33 256 171

Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

namik.merzic@bhtelecom.ba

slavica.spahic@bhtelecom.ba Internet adresa (web) www.bhtelecom.ba

PREDMET NABAVKE

I.1 OPIS PREDMETA NABAVKE :

Sistem daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima BH Telecoma.

Ponudu je potrebno pripremiti u skladu sa Tenderskom dokumentacijom koju čini ovaj Poziv za dostavu inicijalne ponude putem pregovaračkog postupka (u daljem tesktu Poziv) i njegovi prilozi – Tenderska dokumentacija za nabavku sistema daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima BH Telecoma provođenjem nabavke putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavješteja o nabavci, (u daljem tekstu TD) i forme bankarskih garancija.

Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Dokumentaciju i elemente koji su traženi pozivom i tenderskom dokumentacijom;

– Jedinične i ukupnu cijenu ponude sa i bez uključenog PDV-a na Obrascu za cijenu ponude na paritetu DDP (istu potpisati od ovlaštene osobe ispred ponuđača i opečatiti);

Uslovi plaćanja i ugovorna kazna će biti dogovoreni na pregovorima

Direktna šteta: Ponuđač prihvata naknade štete izazvane poremećajima na opremi i naknadi štete nastale zbog neispravno pružene usluge ili kašnjenja u izvršenju usluga. Navedena šteta će se nadoknaditi u skladu sa procjenom sudskog vještaka koji će utvrditi činjenično stanje ali na način da niti jedna od ugovornih strana neće po automatizmu biti obavezna nadoknaditi štete drugoj strani koje ukupno prelaze iznos od 30% ukupne vrijednosti ugovora.

I.2 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA, MJESTO

Ugovor stupa na snagu obostranim potpisom realizacija najkasnije 9 mjeseci + 6 godine

Faza 1 (za 12 lokacija ) rok 9 mjeseci + 3 godine garantnog perioda + 3 godine postgarantnog perioda

Faza 2 ( za 719 lokacija) po prijemu Faze 1 rok 12 mjeseci 2 godine garantnog perioda + 3 godine postgarantnog perioda.

II: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

II. 1. GARANCIJA ZA PONUDU

Ne traži se u inicijalnoj ponudi.

II. 2. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA I ZA GARANTNI PERIOD

Ponuđač je u ponudi obavezan dostaviti izjavu da će u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora, a u svakom slučaju prije bilo kakvog plaćanja dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla pod uslovima kako slijedi

Garancija za dobro izvršenje posla

U roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora ponuđač će dostaviti originalnu bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a sa rokom važenja: 31.12.2022. godine. Garancija će biti na prvi poziv, neopoziva i bezuslovna i u skladu sa formom garancije prihvatljive za BH Telecom koja je u prilogu ovog poziva.

Ponuđač će dostaviti novu/aneks postojeće bankovne garancije za dobro izvršenje posla najkasnije do 01.12. svake kalendarske godine tokom perioda važenja predmetnog ugovora. Nova garancija/aneks postojeće mora biti sa rokom važenja do 31.12. naredne kalendarske godine i umanjena za realizovanu vrijednost ugovora, s tim da će posljednja garancija za dobro izvršenje posla biti sa rokom važenja: rok izvršenja ugovorenih obaveza + 60 dana.

U slučaju da do 01.12. svake kalendarske godine ponuđač ne dostavi novu bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla sa traženim vrijednostima i rokom važenja, BH Telecom zadržava pravo protesta važeće bankovne garancije za dobro izvršenje posla.

Napomena za bankovnu garanciju u toku garantnog i postgarantnog perioda:

U slučaju da je ponuđena vrijednost podrške u garantnom i postgarantnom periodu na trogodišnjem nivou (stavka 4 Priloga 2 TD) niža od 5% odgovarajućeg kapitalnog ulaganja (zbir stavki 1+2+3), Ponuđači su u obavezi da svake kalendarske godine tokom trajanja garantne i postgarantne podrške najkasnije do 01.12. tekuće godine dostave novu/aneks postojeće garancije za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% vrijednosti kapitalnog ulaganja (zbir stavki 1+2+3 Priloga 2 TD) sa rokom važenja do 31.12. naredne kalendarske godine.

Forme ovih garancija prihvatljivih za BH Telecom su u prilogu Poziva.

II. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

Za učešće u predmetnom postupku je potrebno da ponuđač ispunjava uslove i za iste dostavi dokaze kako je navedeno u nastavku:

Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače registrovane u Bosni i Hercegovini je uvjerenje nadležne poreske uprave (U FBiH i RS potvrdu izdaje Porezna Uprava) ne starije od tri mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanja ponude Traženi dokument ponuđač može dostaviti u originalu ili kopiji.

Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz u BiH: potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO), ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (original ili kopija). U slučaju da ponuđač nije obveznik PDVa, kao dokaz za tačku b) iz stava (1) ovog člana potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije obveznik PDV-a ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

II. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđači dokazuju sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem sljedećih dokumenata:

Original ili kopija izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, ukoliko je ponuđač domaće pravno lice, odnosno originalom ili kopijom rješenja nadležne službe za upravu.

II. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđač mora uz ponudu dostaviti odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od 3 (tri) mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma. Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda (original ili kopija).

Napomena: Ponuđači koji se nalaze na Listi kvalifikovanih ponuđača objavljenoj na web stranici Društva www.bhtelecom.ba nisu obavezni dostavljati dostavljati dokumentaciju iz tački II.3, II.4. i II.5 Poziva prilikom učešća (podnošenja ponuda). Lista kvalifikovanih ponuđača je važeća do momenta objave nove/ažurirane liste kvalifikovanih ponuđača koja se ažurira svakih 6 mjeseci.

Ponuđač koji je na listi kvalifikovanih ponuđača je dužan navesti u ponudi da se nalazi na Listi kvalifikovanih ponuđača BH Telecoma.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača od kojih se neki nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača, a neki ne, ponuđači koji se nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača nisu u obavezi dostavljati dokumente tražene tačkama II.3, II.4. i II.5.

Ponuđači koji se ne nalaze na listi su dužni dostaviti tražene dokumente navedene u tačkama II.3, II.4. i II.5. Tenderske dokumentacije.

II. 6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

Najniža cijena prihvatljive ponude.

II.7. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

II. 8. ROK ZA PRIJEM INICIJALNE PONUDE

Do 08.02.2022. godine (datum), 16:00 sati (vrijeme)

II.9. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana počevši od krajnjeg roka za dostavljanje inicijalne ponude

II. 10. DATUM I MJESTO PREGOVORA

Kvalifikovani ponuđači će naknadno biti obaviješteni o mjestu i terminu pregovora.

II.11: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i ista treba biti potpisana od lice koje je ovlastio ponuđač. Ponuda se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pečatom. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane i čvrsto uvezane, a što podrazumijeva da je ponuda ukoričena u knjigu ili da je osigurana jamstvenikom. Garantni dokumenti (garancija za ozbiljnost ponude), ukoliko su traženi, mogu biti neuvezana i bez numeriranih stranica.

Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, ul. Franca Lehara br. 7 71000 Sarajevo sa naznakom: “INICIJALNA PONUDA za nabavku sistema daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima BH Telecoma, broj: 421576/21 NM – NE OTVARAJ»

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pisani upit dostavljen putem e-maila: namik.merzic@bhtelecom.ba.