POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 417309/21 NM

Robe

I:

PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić

Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000

Grad

Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 PDV broj: 200211100005

Telefon: + 387 33 256 176 / 256-098 Faks: + 387 33 256 171

Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

namik.merzic@bhtelecom.ba

slavica.spahic@bhtelecom.ba Internet adresa (web) www.bhtelecom.ba

PREDMET NABAVKE

I.1 OPIS PREDMETA NABAVKE :

Računari za potrebe informacionog sistema.

Ponudu je potrebno pripremiti u skladu sa Tenderskom dokumentacijom koju čini ovaj Poziv za dostavu inicijalne ponude putem pregovaračkog postupka (u daljem tesktu Poziv) i njegovi prilozi – Tenderska dokumentacija za nabavku računara za potrebe informacionog sistema provođenjem nabavke putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci, (u daljem tekstu TD) i forme bankarskih garancija.

Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Dokumentaciju i elemente koji su traženi pozivom i tenderskom dokumentacijom;

– Jedinične i ukupnu cijenu ponude sa i bez uključenog PDV-a na Obrascu za cijenu ponude na paritetu DDP (istu potpisati od ovlaštene osobe ispred ponuđača i opečatiti);

Uslovi plaćanja i ugovorna kazna će biti dogovoreni na pregovorima

I.2 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA, MJESTO

Rok za izvršenje svih ugovornih obaveza 180 dana od dana stupanja ugovora na snagu

II: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

II. 1. GARANCIJA ZA PONUDU

Ne traži se u inicijalnoj ponudi.

II. 2. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA I ZA GARANTNI PERIOD

Ponuđač je u ponudi obavezan dostaviti izjavu da će u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora, a u svakom slučaju prije bilo kakvog plaćanja dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora, sa rokom važenja: rok izvršenja ugovornih obaveza plus 30 dana.

II. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

Za učešće u predmetnom postupku je potrebno da ponuđač ispunjava uslove i za iste dostavi dokaze kako je navedeno u nastavku:

Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače registrovane u Bosni i Hercegovini je uvjerenje nadležne poreske uprave (U FBiH i RS potvrdu izdaje Porezna Uprava) ne starije od tri mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanja ponude Traženi dokument ponuđač može dostaviti u originalu ili kopiji.

Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz u BiH: potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO), ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (original ili kopija). U slučaju da ponuđač nije obveznik PDV-a, kao dokaz za tačku b) iz stava (1) ovog člana potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije obveznik PDV-a ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

II. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđači dokazuju sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem sljedećih dokumenata:

Original ili kopija izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, ukoliko je ponuđač domaće pravno lice, odnosno originalom ili kopijom rješenja nadležne službe za upravu.

II. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđač mora uz ponudu dostaviti odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od 3 (tri) mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma. Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda (original ili kopija).

Napomena: Ponuđači koji se nalaze na Listi kvalifikovanih ponuđača objavljenoj na web stranici Društva www.bhtelecom.ba nisu obavezni dostavljati dostavljati dokumentaciju iz tački II.3, II.4. i II.5 Poziva prilikom učešća (podnošenja ponuda). Lista kvalifikovanih ponuđača je važeća do momenta objave nove/ažurirane liste kvalifikovanih ponuđača koja se ažurira svakih 6 mjeseci.

Ponuđač koji je na listi kvalifikovanih ponuđača je dužan navesti u ponudi da se nalazi na Listi kvalifikovanih ponuđača BH Telecoma.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača od kojih se neki nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača, a neki ne, ponuđači koji se nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača nisu u obavezi dostavljati dokumente tražene tačkama II.3, II.4. i II.5.

Ponuđači koji se ne nalaze na listi su dužni dostaviti tražene dokumente navedene u tačkama II.3, II.4. i II.5. Tenderske dokumentacije.

II. 6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

Najniža cijena prihvatljive ponude.

II.7. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

II. 8. ROK ZA PRIJEM INICIJALNE PONUDE

Do 01.02.2022. godine (datum), 16:00 sati (vrijeme)

II.9. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana počevši od krajnjeg roka za dostavljanje inicijalne ponude

II. 10. DATUM I MJESTO PREGOVORA

Kvalifikovani ponuđači će naknadno biti obaviješteni o mjestu i terminu pregovora.

II.11: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i ista treba biti potpisana od lice koje je ovlastio ponuđač. Ponuda se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pečatom. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane i čvrsto uvezane, a što podrazumijeva da je ponuda ukoričena u knjigu ili da je osigurana jamstvenikom. Garantni dokumenti (garancija za ozbiljnost ponude), ukoliko su traženi, mogu biti neuvezana i bez numeriranih stranica.

Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, ul. Franca Lehara br. 7 71000 Sarajevo sa naznakom: “INICIJALNA PONUDA ZA NABAVKU RAČUNARA, broj: 417309/21 NM – NE OTVARAJ»

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pisani upit dostavljen putem e-maila: namik.merzic@bhtelecom.ba.