OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 04-422948/21

Predmet nabavke: VoD storage kapacitivno proširenje

1. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Zehra. Čorhodžić; tel: +387 33 256 175; e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba ili  Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa:

amina.zekic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocijene prihvatljivim u skladu sa tenderskom dokumentacijom biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisan Tenderskom dokumentacijom.

2. Produženje roka za dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti ponudu u originalu i ista treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom „Ponuda za VoD storage kapacitivno proširenje, broj nabavke: 04-422948/21– NE OTVARAJ“.

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne zatvorene koverte koje sadrže:

Koverta br. 1 – dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom,

Koverta br. 2 – cijenu ponude i garanciju za ponudu propisanu Tenderskom dokumentacijom.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, protokol, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Ovim se dobavljači obavještavaju o produženju roka za prijem ponuda tako da važeći rok glasi: Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 2.2.2022. godine do 9:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

3. Ostalo

Ostali podaci vezano za obavještenje o ovoj nabavci putem javnog nadmetanja su kako je navedeno u tačkama 3. i 4. Obavještenja o nabavci putem javnog nadmetanja broj: 04-422948/21 objavljenog na www.bhtelecom.ba dana 28.12.2021. godine.