Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke unaprjeđenja UAM sistema BH Telecoma, broj: 413451/21, prolongira do 20.01.2022. godine do 14:00h.

Prolongiranje roka neće uticati na rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija.