OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-414052/21

Predmet nabavke:

Nabavka isporuke i ugradnje UPS uređaja za TK Banja Luka

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljenje ponude prema navodima iz tačke 7.Zahtjeva za nabavku:

1. SICON SAS d.o.o.Tuzla,ul.Čaklovići 26, 75000 Tuzla

2. Energoinvest SUE d.d. Sarajevo,ul.Tvornička 3,Stup, Sarajevo

3. Huawei Technologies d.o.o.Banja Luka, PJ Sarajevo

4. Albat d.o.o.Sarajevo,ul.Pavla Lukača 7, Sarajevo

5. Matisa d.o.o.Tuzla, ul.Breške 21, 75000 Tuzla

6. EDING Telecom d.o.o.Sarajevo,ul.Ivanjska 10, Sarajevo

Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Zehra Čorhodžić,tel: +387 256 175, e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba ili Amina Zekić, tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

I. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

Nabavka isporuke i ugradnje UPS uređaja za TK Banja Luka, broj: 04-414052/21-„ ne otvaraj“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 16.12 .2021. godine do 9h.

Ponude se otvaraju komisijski dana 16.12.2021. godine, u 9.30 sati, u prostorijama BH Telecoma,

Iz razloga trenutne epidemiološke situacije, javnog otvaranja dostavljenih ponuda neće biti. Svim ponuđačima koji budu dostavili ponude po otvaranju će biti dostavljem Zapisnik o otvaranju ponuda na email adresu navedenu u ponudi.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

II. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

III. Tenderska dokumentacija

-Tenderska dokumentacija se dostavlja putem e-maila isključivo u PDF formatu/ sekenirana.

Uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 04-414052/21 sa tačnom adresom i telefonom ponuđača i dostavljanje istog na e-mail kontakt osobe

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.