OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-400805/21

Predmet nabavke: Lož-ulje ekstra lahko (LUEL) za rad kotlovnica

Nabavka je podijeljena na tri lota:

Lot 1 – Područje Kantona Sarajevo

Lot 2 – Područje rada Direkcije Bihać

Lot 3 – Područje rada Direkcije Goražde

Ponude se mogu dostaviti za jedan, više ili sve lotove.

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno prijedlogu iz ZN:

1. Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo

2. Hifa d.o.o. Tešanj

3. Čavkunović – BP d.o.o. Bihać

I. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina Zekić, tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Zehra Čorhodžić,tel: +387 256 175, e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

“Ponuda za isporuku lož-ulja (LUEL) za rad kotlovnica, lot/ovi ____ (navesti broj lota za koji se ponuda dostavlja), broj: 03-400805/21- ne otvaraj“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 6.1.2021. godine do 10h.

Ponude se otvaraju dana 6.1.2022. godine, u 10:20 sati, u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara, Sarajevo, sala S3/III.

Dobavljačima koji su na vrijeme dostavili ponude biće u roku od dva radna dana od obavljenog otvaranja biti dostavljen zapisnik sa otvaranje ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara 7, Protokol, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje predmetne Tenderske dokumentacije, na memorandumu ponuđača, sa navedenim punim nazivom, kontaktima i adresom ponuđača i dostavljanje istog na e-mail kontakt-osoba iz ovog Obavještenja.

Ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim ponuđačima.

Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

Tenderska dokumentacije se moze, umjesto poštom ili ličnog preuzimanja, dostaviti putem e-maila isključivo u PDF formatu/ skenirana.

Ukoliko ponuđač želi da mu Tenderska dokumentacija, umjesto poštom ili ličnog preuzimanja, bude

dostavljena elektronskim putem (e-mailom), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.