Obavijest o novom roku za dostavu ponuda za nabavku mašina i alata za montažu BS (LOT 1- LOT 2)

Ovim putem vas obavještavamo da je novi rok za dostavu ponuda 06.01.2022.godine do 14:00 sati na Protokol BH Telecoma d.d Sarajevo (ul. Franca Lehara br.7, 71 000 Sarajevo).

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.

Svi ostali uslovi definisani TD ostaju nepromijenjeni.