OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA broj: 06-393849/21

Predmet nabavke: Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, revizija glavnih projekata baznih stanica mobilne mreže, izrada urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju baznih stanica mobilne mreže i stručni nadzor nad izvođenjem infrastrukturnih radova na izgradnji baznih stanica

1. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili

Zehra. Čorhodžić; tel: +387 33 256 175; e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Tok postupka je opisan u Tenderskoj dokumentaciji.

2. Produženje roka za dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti ponudu u originalu i ista treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom “Ponuda za elaborate i drugo, broj: 06-393849/21- ne otvaraj“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, protokol, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Ovim se dobavljači obavještavaju o produženju roka za prijem ponuda tako da važeći rok glasi: Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 29.11.2021. godine do 10:00 sati.

Ponude se otvaraju dana 29.11.2021. godine, u 10:20 sati, u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara 7, Sarajevo, sala S3/III.

Dobavljačima koji su na vrijeme dostavili ponude biće u roku od dva radna dana od obavljenog otvaranja biti dostavljen zapisnik sa otvaranje ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

3. Ostalo

Ostali podaci vezano za obavještenje o ovoj nabavci putem javnog nadmetanja su kako je navedeno u tačkama III i IV Obavještenja o nabavci putem pozivnog postupka broj: 06-347686/21 objavljenog na www.bhtelecom.ba dana 2.11.2021. godine.