OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA,BROJ: 400836/21 – AZK (5097)

Broj nabavke: 400836/21

Predmet: Nabavka usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema,licenci, HW, SW modula/funkcionalnosti, proizvođača Huawei (compute+storage) u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije.

1. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko-Kadrić, 033 256 097, e-mail: alma.zajko-kadric@bhtelecom.ba Dalila Mujarić, 033 256 098, e-mail: dalila.mujaric@bhtelecom.ba,

Fax: 033 256 171, Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

2. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

“Ponuda za nabavku usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema,licenci, HW, SW modula/funkcionalnosti, proizvođača Huawei (compute+storage), broj: 400836/21 AZK – NE OTVARAJ“

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Protokol.

Incijalne ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 17.11.2021. godine do 16:00 sati.

Inicijalne ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola, neće se razmatrati i biti će vraćene na adresu ponuđača neotvorene. O datumu i mjestu pregovora ponuđači će biti naknadno obaviješteni ukoliko budu ocijenjeni kao kvalifikovani.

3. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

4. Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, ul Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije za nabavku usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema,licenci, HW, SW modula/funkcionalnosti, proizvođača Huawei (compute+storage) , broj: 400836/21AZK i dostavljanje istog na na e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacija ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF format/ skenirana. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.