OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 02- 386787/21

Predmet nabavke: Nabavka materijala za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža

I. Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Kenan Cepić,tel: +387 33 256 174, e-mail adresa: kenan.cepic@bhtelecom.ba ili

Azra Softić, tel: +387 33 256 177, e-mail adresa: azra.softic@bhtelecom.ba

Fax: +38733 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocjene prihvatljivim u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će ponudu dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način: Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom “Ponuda za nabavku broj: 02-386787/21 CK – NE OTVARAJ“.

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

Koverta br. 1 dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom,

Koverta br. 2 cijenu ponude i garancija za ozbiljnost ponude (tenderska garancija)

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo , BiH

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 05.11.2021. godine do 13:00.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

IV. Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 20,00 KM ili 10,20 EUR. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, (upisati adresu) uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade broj: 386787/21 CK, sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: +387 33 256 171 na e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi:

20,00 KM za domaće ili 10,20 EUR za ino-ponuđače.

Transakcijski račun za uplatu TD za domaće ponuđače: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača)

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933.