POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 04- 78044/20

Predmet nabavke: Zamjena zastarjele DWDM mreže BH Telecoma

U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva i Tenderske dokumentacije.

Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Azra Softić, tel: +387 33 256 177, azra.softic@bhtelecom.ba ili

Adnan Lagumdžija, tel: +387 33 256 170, adnan.lagumdzija@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256-171

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

I. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

INICIJALNA PONUDA ZA NABAVKU broj: 04-78044/20

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Incijalne ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 13.09.2021. godine do 13:00 sati

Inicijalne ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

II. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u ovom postupku.

III. Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada i ista se može preuzeti na sljedeći način:

Uz pisani zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije dostavljen na e-mail kontakt osobe iz obavještenja azra.softic@bhtelecom.ba

1. Tenderska dokumentacije se može dostaviti putem e-maila u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija i osobu kojoj će se dostavljati sva ostala obavještenja vezana za postupak nabavke.

2. Može se preuzeti na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, ul Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati, ili se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima uz pisani zahtjev za preuzimanje iste.

3. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Napomena: Krajni rok za postaljanje upita ponuđača je 03.09.2021.godine do 16:00 sati.