OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-350356/21

Predmet nabavke: Sanacija ravnog krova na objektu BH Telecoma – CTK Dolac Malta,

Objekat A „Mreža“

1. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili

Zehra. Čorhodžić; tel: +387 33 256 175; e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Tok postupka je detaljno opisan Tenderskom dokumentacijom.

2. Produženje roka za dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti ponudu u originalu i ista treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

“Ponuda za sanacija ravnog krova na objektu BH Telecoma – CTK Dolac Malta, objekat A

„Mreža“

broj: 03-350356/21- ne otvaraj“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, protokol, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Ovim se dobavljači obavještavaju o produženju roka za prijem ponuda tako da važeći rok glasi: Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 5.8.2021. godine do 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Ponude se otvaraju dana 5.8.2021. godine, u 10.30 sati, u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara, Sarajevo, sala S3/III.

Dobavljačima koji su na vrijeme dostavili ponude biće u roku od dva radna dana od obavljenog otvaranja biti dostavljen zapisnik sa otvaranje ponuda.

3. Ostalo

Ostali podaci vezano za obavještenje o ovoj nabavci putem javnog nadmetanja su kako je navedeno u tačkama 3. i 4. Obavještenja o nabavci putem pozivnog postupka broj: 03-350356/21 objavljenog na www.bhtelecom.ba dana 9.7.2021. godine.