OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 02-362557/21

Predmet nabavke: ISDN VoIP Gateway 2 port i ISDN VoIP Gateway 4 port

1.Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Zehra. Čorhodžić; tel: +387 33 256 175; e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba ili

Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

2. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će ponudu dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom “Ponuda za nabavku- ISDN VoIP Gateway broj : 02-362557/21–NE OTVARAJ“.,

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo , BiH

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 02.8.2021. godine do 9,00 sati

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

3. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

4. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se dostavlja uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dostavljanje istog na e-mail kontakt osobe iz obavještenja. Tenderska dokumentacije se dostavlja putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ponuđač je dužan naznačiti u pisanom zahtjevu, e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.