OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-350356/21

Predmet nabavke: Sanacija ravnog krova na objektu BH Telecoma – CTK Dolac Malta, objekat A

„Mreža“

 

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude:

 

1. Liv elektronik d.o.o. Sarajevo

2. Eko-Gradnja d.o.o. Sarajevo

3. Galbols d.o.o. Sarajevo

 

I. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

 

Amina Zekić, tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili

Zehra Čorhodžić,tel: +387 256 175, e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

 

“Ponuda za sanacija ravnog krova na objektu BH Telecoma – CTK Dolac Malta, objekat A „Mreža“

broj: 03-350356/21- ne otvaraj“.

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 27.7.2021. godine do 10h.

Ponude se otvaraju dana 27.7.2021. godine, u 10.30 sati, u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara, Sarajevo, sala S3/III.

Dobavljačima koji su na vrijeme dostavili ponude biće u roku od dva radna dana od obavljenog otvaranja biti dostavljen zapisnik sa otvaranje ponuda.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Predmet nabavke: Sanacija ravnog krova na objektu BH Telecoma – CTK Dolac Malta, objekat A

„Mreža“

 

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude:

 

1. Liv elektronik d.o.o. Sarajevo

2. Eko-Gradnja d.o.o. Sarajevo

3. Galbols d.o.o. Sarajevo

 

I. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

 

Amina Zekić, tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili

Zehra Čorhodžić,tel: +387 256 175, e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

 

“Ponuda za sanacija ravnog krova na objektu BH Telecoma – CTK Dolac Malta, objekat A „Mreža“

broj: 03-350356/21- ne otvaraj“.

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 27.7.2021. godine do 10h.

Ponude se otvaraju dana 27.7.2021. godine, u 10.30 sati, u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara, Sarajevo, sala S3/III.

Dobavljačima koji su na vrijeme dostavili ponude biće u roku od dva radna dana od obavljenog otvaranja biti dostavljen zapisnik sa otvaranje ponuda.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.