Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda – nabavka sistema za nadzor i upravljanje voznim parkom BH Telecoma, broj nabavke: 337979/21

U skladu sa zahtjevom jednog od potencijalnih ponuđača u postupku nabavke sistema za nadzor i upravljanje voznim parkom BH Telecoma koji se provodi putem pregovaračkog postupka sa više pozvanih ponuđača uz dodatno objavljivanje obavještenja o nabavci na web stranici www.bhtelecom.ba, obavještavamo vas da se prolongira rok za dostavljanje ponude sa 09.06.2021 godine na 21.06.2021 godine do 16 sati.

Ostali uslovi i zahtjevi iz tenderske dokumentacije ostaju neizmjenjeni. Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane tenderskom dokumentacijom po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.