POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POZVANIH PONUĐAČA UZ OBJAVU DODATNOG OBAVJEŠTENJA BROJ 33979/21

Robe/usluge

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Amra Velić

Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo

Identifikacioni broj: ************* PDV broj: 200211100005

Telefon: 033/256 172, 033/256 170 Faks: 033/256 171

Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

amra.velic@bhtelecom.ba

adnan.lagumdzija@bhtelecom.ba

Internet adresa (web) www.bhtelecom.ba

I PREDMET NABAVKE

I.1 OPIS PREDMETA NABAVKE :

Nabavka Sistema za nadzor I upravljanje voznim parkom BH Telecoma u skladu sa odredbama ovog Poziva i priloženom Tenderskom dokumentacijom – Tendeska dokumentacija za nabavku Sistema za nadzor I upravljanje voznim parkom BH Telecoma -maj 2021 . Ponudu je potrebno pripremiti i dostaviti u skladu sa ovim Pozivom za dostavu inicijalne ponude putem pregovaračkog postupka i Tenderskom dokumentacijom koja se dostavlja u prilogu.

Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Dokumentaciju i elemente koji su traženi pozivom i tenderskom dokumentacijom;

– Jedinične i ukupnu cijenu ponude na paritetu DDP BH Telecom d.d. Sarajevo sve prema Obrascu za cijenu ponude (istu potpisati od ovlaštene osobe ispred ponuđača i opečatiti)..

– Uslovi način plaćanja: Biće definisano tokom pregovora

– Ugovorna kazna: Biće definisana tokom pregovora.

I.2 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Ugovor stupa na snagu obostranim potpisom i traje do izvršenja ugovornih obaveza kako definisano Tenderskom dokumetacijom

II: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

II. 1. GARANCIJA ZA PONUDU

Ne traži se dostavljanje garancije za ponudu u inicijalnoj ponudi.

II. 2. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA I GARANCIJA ZA GARANTNI PERIOD

Ponuđač je u ponudi obavezan dostaviti izjavu da će u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora, a u svakom slučaju prije bilo kakvog plaćanja dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora, sa rokom važenja: rok izvršenja ugovornih obaveza plus 30 dana.

Ponuđač je u ponudi obavezan dostaviti izjavu da će dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period u iznosu od 5% (pet posto) vrijednosti robe I usluga za koje je definisan garantni period, sa rokom važenja: garantni period plus 30 dana.

Preciznije definisanje oko predmetnih garancija bice definsnao tokom pregovora

Forma garancija su u prilogu Poziva.

II. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

Ponuda ponuđača će se odbiti u slučaju da ponuđač:

a) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran. Dokaz u BiH: U Federaciji BiH i RS potvrdu izdaje Porezna uprava ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (u ponudi dostaviti original ili kopiju potvrde).

Dokaz za ino ponuđače je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan. Traženi dokument ponuđač može dostaviti u originalu ili kopiji.

b) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran. Dokaz u BiH: potvrde izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (u ponudi dostaviti original ili kopiju potvrde).

Za ino ponuđače, dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude.

Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.“

U slučaju da ponuđač nije obveznik PDV-a, kao dokaz za tačku b) potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije obveznik PDVa ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

II. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđač dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem u ponudi sljedećeg dokumenta: Original ili kopija dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, a kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti. Uz dokument se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH

II. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđač mora uz ponudu dostaviti odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od tri mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma u kojem banka treba da navede da je navedeni račun glavni račun. Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

NAPOMENA: U slučaju da se ponuđač nalazi na listi kvalifikovanih ponuđača nije u obavezi dostavljati dokumente tražene tačkama II.3, II.4 i II.5 ovog Poziva.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača od kojih se neki nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača, a neki ne, ponuđači koji se nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača nisu u obavezi dostavljati dokumente tražene tačkama II.3, II.4 i II.5 ovog Poziva.

Ponuđači koji se ne nalaze na listi su dužni dostaviti tražene dokumente navedene tačkama II.3, II.4 i II.5 ovog Poziva

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi ponuđači iz grupe su obavezni dostaviti dokumente iz tačke II.3 I II.4 ovog poziva a dokument traćen tačkom II.5 ovog poziva dostavlja jedan od članova grupe ponuđača.

II. 6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

Ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu sa kriterijem iz tenderske dokumentacije

II.7. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u BiH.

II. 8. ROK ZA PRIJEM INCIJALNE PONUDE

Do 09.06.2021. godine (datum), 16:00 sati (vrijeme)

II.9. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana počev od krajnjeg roka za dostavljanja inicijalne ponude

II. 10. DATUM I MJESTO PREGOVORA

U slučaju da ponuđač /ponuđači budu ocijenjeni kao kvalifikovani bit će naknadno obaviješteni o mjestu i terminu pregovora.

II.11: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i ista treba biti potpisana od lice koje je ovlastio ponuđač. Ponuda se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pečatom. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane i čvrsto uvezane, a što podrazumijeva da je ponuda ukoričena u knjigu ili da je osigurana jamstvenikom. Garantni dokumenti (garancija za ozbiljnost ponude) može biti neuvezana i bez numeriranih stranica.

Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, ul. Franca Lehara br. 7 71000 Sarajevo sa naznakom:

«INICIJALNA PONUDA ZA NABAVKU Sistema za nadzor i upravljanje voznim parkom BH Telecoma , broj nabavke 337979 /20 : – NE OTVARAJ»

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pisani upit dostavljen putem emaila amra.velic@bhtelecom.ba ili na fax br. 033 256 171.