OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 13.5-12.1-345843/21

Predmet nabavke: „ Usluge održavanja optičkih spojnih puteva, za potrebe Direkcije Mostar

I. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa ponuđačima:

Kemal Gutošić, tel: +387 36 510 336, e-mail adresa: kemal.gutosic@bhtelecom.ba ili

Đani Kosović, tel: +387 36 510 112, e-mail adresa: djani.kosovic@bhtelecom.ba

Fax: +38736551006

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i ponuđača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocjene prihvatljivim u skladu sa tenderskom dokumentacijom biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje.Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisan modelom tenderske dokumentacije.

II. Dostavljanje ponuda

Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa nazivom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku: „ Usluge održavanja optičkih spojnih puteva za potrebe Direkcije Mostar “ broj:13.5-12.1-345843/21“. „ NE OTVARAJ“

Unutar navedene koverte se nalaze dvije koverte koje sadrže:

1. Koverta broj 1. koja sadrži dokumentaciju zahtjevanu tenderskom dokumentacijom (opšti dio),

2. Koverta broj 2. u kojoj se nalazi popunjen obrazac za cjenu ponude i bankarska garancija za ozbiljnost ponude.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar,

Maršala Tita bb, Mostar

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 22.06.2021. godine do 16.00 sati.

Ponude dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

III. Izmjena ili povlačenje ponuda

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten, u pisanoj formi, i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcije Mostar, M.Tita bb, Mostar, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 13.5-12.1-345843/21, „Usluge održavanja optičkih spojnih puteva, za potrebe Direkcije Mostar « ,sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača.

Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije se može dostaviti i na faks broj:

036 551 006 i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim ponuđačima.

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije, poslane poštom.

Ukoliko ponuđač želi da mu tenderska dokumentacija bude dostavljena putem e-mail-a ( u PDF formatu), dužan je to naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će mu se dostaviti tenderska dokumentacija te po dobijanju iste potvrditi prijem.

 

22.05.2021