OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-342187/21

Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva po lotovima kako slijedi:

LOT 1. Motorno gorivo za vozila Generalne Direkcije i Direkcije Sarajevo BH Telecoma d.d. Sarajevo ;

LOT 2. Motorno gorivo za vozila Direkcije Zenica, Mjesna mreža Zenica BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT 3. Motorno gorivo za vozila Direkcije Zenica, Mjesna mreža Zavidovići BH Telecoma d.d.Sarajevo;

LOT 4. Motorno gorivo za vozila Direkcije Zenica, Mjesna mreža Kakanj BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT 5. Motorno gorivo za vozila Direkcije Zenica, Mjesna mreža Visoko BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT 6. Motorno gorivo za vozila Direkcije Zenica, Mjesna mreža Tešanj BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT 7. Motorno gorivo za vozila Direkcije Zenica, Mjesna mreža Maglaj BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT 8. Motorno gorivo za vozila Direkcije Zenica, Mjesna mreža Vareš BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT 9. Motorno gorivo za vozila Direkcije Zenica, Mjesna mreža Olovo BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT10. Motorno gorivo za vozila Direkcije Zenica, Mjesna mreža Breza BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT11. Motorno gorivo za vozila Direkcije Tuzla, Mjesna mreža Tuzla BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT12. Motorno gorivo za vozila Direkcije Tuzla, Mjesna mreža Gračanica BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT13. Motorno gorivo za vozila Direkcije Tuzla, Mjesna mreža Živinice BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT14. Motorno gorivo za vozila Direkcije Tuzla, Mjesna mreža Gradačac BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT15. Motorno gorivo za vozila Direkcije Tuzla, Mjesna mreža Kalesija BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT16. Motorno gorivo za vozila Direkcije Tuzla, Mjesna mreža Lukavac BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT17. Motorno gorivo za vozila Direkcije Tuzla, Mjesna mreža Srebrenik BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT18. Motorno gorivo za vozila Direkcije Mostar BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT19. Motorno gorivo za vozila Direkcije Bihać BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT20. Motorno gorivo za vozila Direkcije Goražde BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT21. Motorno gorivo za vozila Direkcije Travnik BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT22. Motorno gorivo za vozila Direkcije Brčko BH Telecoma d.d. Sarajevo;

LOT23. Motorno gorivo za vozila Direkcije Banja Luka BH Telecoma d.d. Sarajevo;

1. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Amra Velić , tel: +387 33 256-172 ; e-mail:amra.velic@bhtelecom.ba ili

Adnan Lagumdžija , tel: +387 33 256-170; e-mail adresa: adnan.lagumdzija@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256-171 Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocjene prihvatljivim u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

2. Dostavljanje ponuda

Ponuda se može dostaviti za jedan lot, više lotova i sve lotove.

Dobavljač će ponudu dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom “ Ponuda za nabavku motornog goriva, lot ____ broj 342187/21 – NE OTVARAJ“.

Unutar ponude (koverte za kompletnu ponudu) dostavljaju se neprovidne koverte, kako slijedi:

Koverta br. 1 – dokumentacija propisana Tenderskom dokumentacijom za LOT/ove ____ (dostavlja se jedna Koverta 1 za sve LOT-ove / upisuju se na koverti svi LOT-ovi na koje ponuđač dostavlja ponudu),

Koverta br. 2 – cijena ponude i garancija za ozbiljnost ponude (dostavlja se za svaki LOT pojedinačno). Na svim kovertama je potrebno označiti šta se dostavlja unutar iste i za koji LOT.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo , BiH

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 18.06.2021. godine do 9:30 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

3. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

4. Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 20 KM ili 10,20EUR. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, (upisati adresu) uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade broj: 342187/21 za tendersku dokumentaciju za nabavku motornog goriva , sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: +38733 256-171 ili na e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi: 20 KM za domaće ili 10,20 EUR za ino-ponuđače.

Transakcijski račun za uplatu TD za domaće ponuđače: 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača);

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933