Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 37226/21

Poštovani,

Vezano za nabavku građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Gornja Rovna, za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, a na području Direkcije Travnik (Srednjobosanski kanton) broj: 37226/21 DM, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, ovim putem vas obavještavamo da je rok za dostavu ponuda prolongiran do 24.05.2021. godine do 14:00 sati.

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.

 

S poštovanjem.