POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 38040/21 NM

Roba

PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić

Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo

Identifikacioni broj: ************* PDV broj: 200211100005

Telefon: + 387 33 256 176 / 256-098 Faks: + 387 33 256 171

Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

namik.merzic@bhtelecom.ba   i slavica.spahic@bhtelecom.ba

Internet adresa (web) www.bhtelecom.ba

PREDMET NABAVKE : PRODUŽENJE LICENCI ZA E-MAIL SIGURNOSNO RJEŠENJE (CISCO IRONPORT)

I.1 OPIS PREDMETA NABAVKE :

Nabavka produženje licenci za e-mail sigurnosno rješenje (cisco ironport) u skladu sa odredbama ovog poziva i priloženom tenderskom dokumentacijom. Ponudu je potrebno pripremiti i dostaviti u skladu sa ovim Pozivom za dostavu inicijalne ponude putem pregovaračkog postupka i tenderskom dokumentacijom koja se dostavlja u prilogu.

Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Dokumentaciju i elemente koji su traženi pozivom i tenderskom dokumentacijom;

– Jedinične i ukupnu cijenu ponude sa i bez uključenog PDV-a na Obrascu za cijenu ponude (istu potpisati od ovlaštene osobe ispred ponuđača i opečatiti);

Način i uslovi plaćanja

100% vrijednosti fakture za svaku fazu posebno, odgođeno u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture i obostrano potpisanog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu bez primjedbi

Ugovorna kazna:U slučaju kašnjenja sa isporukom ponuđaču će se obračunat i naplatiti ugovorna kazna u iznosu 1% ukupne vrijednosti faze projekta bez PDV-a za svaki započeti dan kašnjenja počev od prvog dana kašnjenja, do maksimalnih 10% ukupne vrijednosti faze bez PDV-a.

U slučaju obračuna ugovorne kazne, za iznos iste će se umanjiti plaćanje prispjele fakture po ovom Ugovoru za fazu za koju se obračunava ugovorna kazna. Fakture se dostavljaju na protokol BH Telecoma Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo BiH. Rok za plaćanje počinje od dana prijema ispravne fakture

I.2 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Ugovor stupa na snagu obostranim potpisom i traje do izvršenja ugovornih obaveza kako je definisano Tenderskom dokumentacijom.

II: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

II. 1. GARANCIJA ZA PONUDU

Ne traži se dostavljanje garancije za ponudu u inicijalnoj ponudi.

II. 2. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA i GARANTNI PEROD

-Ponuđač je u ponudi obavezan dostaviti izjavu da će u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora, a u svakom slučaju prije bilo kakvog plaćanja dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja: rok izvršenja ugovornih obaveza plus 30 dana.

-Ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će u slučaju zaključivanja ugovora dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period u iznosu od 5% vrijednosti ugovora (sa rokom važnosti garancije: garantni rok+30 dana i koju će dostaviti najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu bez primjedbi, sa rokom važnosti garantni period plus 30 dana

Forma garancije prihvatljive za BH Telecom je u prilogu Poziva.

II. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

(1) Ponuda će se smatrati neprihvatljivom odbiti u slučaju da ponuđač:

a) Ponuđač je u ponudi dužan dostaviti dokaze da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Dokaz za ponuđače iz BiH : U Federaciji BiH i RS potvrdu izdaje Porezna uprava ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (original ili kopija).

Za inostrane ponuđače, dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude.

b) Ponuđač je u ponudi dužan dostaviti dokaze da je ponuđač ispunio u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače iz BiH je potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje, ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (original ili kopija ).

Za inostrane ponuđače, dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude.

U slučaju da ponuđač nije obveznik PDVa, kao dokaz potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije obveznik PDVa ili dokaz Uprave za indirektno oporezivanje kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze

II. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđači dokazuju sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem slijedećih dokumenata:

Original ili kopija dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, a kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti. Uz dokument se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH.

Napomena: Ponuđači koji se nalaze na Listi kvalifikovanih ponuđača objavljenoj na web stranici Društva www.bhtelecom.ba nisu obavezni dostavljati dokumentaciju iz tački II.3 i II.4 Poziva prilikom učešća (podnošenja ponuda) Lista kvalifikovanih ponuđača je važeća do momenta objave nove/ažurirane liste kvalifikovanih ponuđača koja se ažurira svakih 6 mjeseci.

II. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđač mora uz ponudu dostaviti odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od 3 (tri) mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma. Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda ( original ili kopija).

Napomena: Ponuđači koji se nalaze na Listi kvalifikovanih ponuđača objavljenoj na web stranici Društva www.bhtelecom.ba nisu obavezni dostavljati dokumentaciju iz tački II.3 i II.4 Poziva prilikom učešća (podnošenja ponuda) Lista kvalifikovanih ponuđača je važeća do momenta objave nove/ažurirane liste kvalifikovanih ponuđača koja se ažurira svakih 6 mjeseci

II. 6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

Ekonomski najpovoljnija ponuda postignuta kroz pregovore

II.7. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u BiH.

II. 8. ROK ZA PRIJEM INCIJLANE PONUDE

Do 21.05.2021. godine (datum), 16:00 sati (vrijeme)

II.9. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana počev od krajnjeg roka za dostavljanja inicijalne ponude

II. 10. DATUM I MJESTO PREGOVORA

Kvalifikovani ponuđači naknadno će biti obaviješteni o mjestu i terminu pregovora.

II.11: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i ista treba biti potpisana od lice koje je ovlastio ponuđač. Ponuda se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pečatom. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane i čvrsto uvezane, a što podrazumijeva da je ponuda ukoričena u knjigu ili da je osigurana jamstvenikom. Garantni dokumenti (garancija za ozbiljnost ponude) može biti neuvezana i bez numeriranih stranica.

Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, ul. Franca Lehara br. 7 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom: «INICIJALNA PONUDA ZA NABAVKU PRODUŽENJE LICENCI ZA E-MAIL SIGURNOSNO RJEŠENJE (CISCO IRONPORT): 38040/21 NM- NE OTVARAJ»

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pisani upit dostavljen putem e-maila namik.merzic@bhtelecom.ba ili na fax br. 033 256 171.Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Ponuda u postupku nabavke može biti dostavljena i na engleskom jeziku ili bilo kojem drugom odgovarajućem jeziku uz obavezno dostavljanje zvaničnog prevoda na jedan od službenih jezika u BiH. Dijelovi ponude i prilozi ponude, u smislu certifikata, testova, tehničkih karakteristika ili sličnih dokumenata mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.

Prilog : kao u tekstu