OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke: 14.4-33-20165/21

Predmet nabavke: Nabavka usluga za redovno održavanje OSP-ova na području Direkcije Goražde za 2021. i 2022. godinu.

I. Komunikacija

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Sabaheta Zorlak, tel: +38738/220-150, e-mail adresa: sabaheta.zorlak@bhtelecom.ba ili Fax: +38738/226-963

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku usluga za redovno održavanje OSP-ova na području Direkcije Goražde za 2021. i 2022. godinu, broj nabavke: 14.4-33-20165/21“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Goražde, Ferida Dizdareviča br. 3, 73000 Goražde.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 05.05.2021. godine do 12:00 h.

Ponude se otvaraju dana 05.05.2021. godine u 13:00 sati, u prostorijama BH Telecoma DD Sarajevo, Direkcija Goražde, Ferida Dizdarevića br. 3, 73000 Goražde, Sala za sastanke broj: 105, I sprat.

Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV. Tenderska dokumentacija – (TD)

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde, Ferida Dizdareviča br. 3, 73000 Goražde, kancelarija broj: 107 (protokol), I sprat, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 14.4-33-20165/21, sa tačnom adresom i kontakt telefonom ponuđača ili dostavljanje istog na faks broj: +387 38 226 963 ili ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Naručilac ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.