SVIM ZAINTERESIRANIM U POSTUPKU NABAVKE POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVU BROJ: 24861/21 NM

PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić

Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000

Grad

Sarajevo Identifikacioni broj: ************* PDV broj: 200211100005

Telefon: + 387 33 256 176 / 256-098 Faks: + 387 33 256 171

Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

namik.merzic@bhtelecom.ba

slavica.spahić@bhtelecom.ba Internet adresa (web) www.bhtelecom.ba

PREDMET NABAVKE : NABAVKA ENDPOINT ZAŠTITE OD ZLONAMJERNOG SOFTVERA

I.1 OPIS PREDMETA NABAVKE :

Nabavka endpoint zaštite od zlonamjernog softvera u skladu sa odredbama ovog poziva i priloženom tenderskom dokumentacijom. Ponudu je potrebno pripremiti i dostaviti u skladu sa ovim Pozivom za dostavu inicijalne ponude putem pregovaračkog postupka i tenderskom dokumentacijom koja se dostavlja u prilogu.

Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Dokumentaciju i elemente koji su traženi pozivom i tenderskom dokumentacijom;

– Jedinične i ukupnu cijenu ponude sa i bez uključenog PDV-a na Obrascu za cijenu ponude (istu potpisati od ovlaštene osobe ispred ponuđača i opečatiti);

Ponude se dostavljaju na paritetu DDP Sarajevo (Incoterms 2020), krajnja lokacija navedena u Tenderskoj dokumentaciji, s tim da je za domaće ponuđače ponuda izražena u KM, sa posebno iskazanim PDV-om, dok ino-ponuđači ponudu dostavljaju izraženu u EUR-ima

Uslovi plaćanja: 100% vrijednosti fakture, odgođeno u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture i zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu bez primjedbi.

Faktura se dostavlja na adresu BH Telecoma d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

U slučaju obračuna ugovorene kazne za iznos iste će se umanjiti plaćanje prispjele fakture po predmetnom ugovoru.

Faktura treba biti sačinjena u skladu sa članom 107. Zakona o PDV-u, a u suprotnom će biti vraćena na korekciju. Rok za plaćanje počinje od dana prijema ispravne fakture.

Za in dobavljače faktura se izdaje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ugovorna kazna:

U slučaju kašnjenja Dobavljača sa izvršenjem ugovornih obaveza Naručilac će obračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne iznos od 1% vrijednosti ugovora (bez PDV-a), za svaku započetu sedmicu kašnjenja, do maksimalno 10% ukupne vrijednosti ugovora (bez PDV-a). U slučaju da ukupna vrijednost obračunate kazne pređe 10% vrijednosti ugovora BH Telecom ima pravo jednostranog raskida ugovora i protest bankovne garancije za dobro izvršenje posla

Svi direktni i indirektni porezi će biti obračunati u skladu sa zakonskom regulativom FBiH/BiH. U slučaju da prihod podliježe porezu po odbitku (POD), isti će biti obračunat u skladu sa sporazumom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ukoliko je isti u primjeni) i važećim propisima Zakona o porezu na dobit FBiH. Ukoliko je dobavljač koji učestvuje u predmetnoj nabavci rezident u državi sa kojom Bosne i Hercegovine ima važeći ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potrebno je da dostavi potvrdu o rezidentnosti izdatu od nadležnog poreznog organa te države kao i popunjen obrazac Izjave POD -820 propisan od strane Federalnog ministarstva finansija, a u svrhu oslobađanja poreza po odbitku

I.2 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Ugovor stupa na snagu obostranim potpisom i traje do izvršenja ugovornih obaveza kako je definisano Tenderskom dokumentacijom.

II: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

II. 1. GARANCIJA ZA PONUDU

Ne traži se dostavljanje garancije za ponudu u inicijalnoj ponudi.

II. 2. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA i GARANTNI PEROD

-Ponuđač je u ponudi obavezan dostaviti izjavu da će u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora, a u svakom slučaju prije bilo kakvog plaćanja dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora, sa rokom važenja: rok izvršenja ugovornih obaveza plus 30 dana.

-Ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će u slučaju zaključivanja ugovora dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period u iznosu od 5% vrijednosti ugovora (sa rokom važnosti garancije: garantni rok+30 dana i koju će dostaviti najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu bez primjedbi, sa rokom važnosti garantni period plus 30 dana

Forma garancije prihvatljive za BH Telecom je u prilogu Poziva.

II. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

(1) Ponuda će se smatrati neprihvatljivom odbiti u slučaju da ponuđač:

a) Ponuđač je u ponudi dužan dostaviti dokaze da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Dokaz za ponuđače iz BiH : U Federaciji BiH i RS potvrdu izdaje Porezna uprava ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (original ili kopija).

Za inostrane ponuđače, dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude.

b) Ponuđač je u ponudi dužan dostaviti dokaze da je ponuđač ispunio u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače iz BiH je potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje, ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (original ili kopija ).

Za inostrane ponuđače, dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude.

U slučaju da ponuđač nije obveznik PDVa, kao dokaz potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije obveznik PDVa ili dokaz Uprave za indirektno oporezivanje kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze

II. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđači dokazuju sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem slijedećih dokumenata:

Original ili kopija dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, a kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti. Uz dokument se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH.

Napomena: Ponuđači koji se nalaze na Listi kvalifikovanih ponuđača objavljenoj na web stranici Društva www.bhtelecom.ba nisu obavezni dostavljati dokumentaciju iz tački II.3 i II.4 Poziva prilikom učešća (podnošenja ponuda) Lista kvalifikovanih ponuđača je važeća do momenta objave nove/ažurirane liste kvalifikovanih ponuđača koja se ažurira svakih 6 mjeseci.

II. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđač mora uz ponudu dostaviti odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od 3 (tri) mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma. Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda ( original ili kopija).

II. 6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

Ekonomski najpovoljnija ponuda postignuta kroz pregovore

II.7. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u BiH.

II. 8. ROK ZA PRIJEM INCIJLANE PONUDE

Do 16.04.2021. godine (datum), 16:00 sati (vrijeme)

II.9. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana počev od krajnjeg roka za dostavljanja inicijalne ponude

II. 10. DATUM I MJESTO PREGOVORA

Kvalifikovani ponuđači naknadno će biti obaviješteni o mjestu i terminu pregovora.

II.11: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i ista treba biti potpisana od lice koje je ovlastio ponuđač. Ponuda se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pečatom. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane i čvrsto uvezane, a što podrazumijeva da je ponuda ukoričena u knjigu ili da je osigurana jamstvenikom. Garantni dokumenti (garancija za ozbiljnost ponude) može biti neuvezana i bez numeriranih stranica.

Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, ul. Franca Lehara br. 7 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom: «INICIJALNA PONUDA ZA NABAVKU ENDPOINT ZAŠTITE OD ZLONAMJERNOG SOFTVERA: 24861/21 NM- NE OTVARAJ»

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pisani upit dostavljen putem e-maila namik.merzic@bhtelecom.ba ili na fax br. 033 256 171.Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Ponuda u postupku nabavke može biti dostavljena i na engleskom jeziku ili bilo kojem drugom odgovarajućem jeziku uz obavezno dostavljanje zvaničnog prevoda na jedan od službenih jezika u BiH. Dijelovi ponude i prilozi ponude, u smislu certifikata, testova, tehničkih karakteristika ili sličnih dokumenata mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.