USMJERENI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA IGRANIH SERIJA I FILMOVA U OKVIRU BH CONTENT LAB PLATFORME

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, Sarajevo, ID broj:4200211100005, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanja audiovizualnog sadržaja, a s ciljem obogaćenja kvalitetnog domaćeg sadržaja, objavljuje usmjereni javni poziv za produkciju visoko kvalitetnog sadržaja, a kojim se posebno potiče prijava igranih serija i filmova sa tematikom vezanom za ključna događanja iz različitih perioda bosanskohercegovačke historije (obrada historijskih tema obuhvatajući period od srednjovjekovne Bosne pa sve do danas, sa posebnim fokusom na historijske teme poput opsade Sarajeva, događaje iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 i sl.).

1. Opšte informacije

Usmjereni Javni poziv je otvoren za sva pravna i fizička lica koji su nosioci prava intelektualnog vlasništva na prijavljeno djelo, i koji dostave prijavu u skladu s uslovima određenim u Pravilima usmjerenog javnog poziva. Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba ili putem Protokola Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo. Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika po Javnom pozivu zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost i sl.

Za prijavljene projekte, pored svih propisanih materijala ovim pozivom, potrebno je dostaviti i obrazloženje na koji način projekat doprinosi boljem razumijevanju i promociji ključnih događaja iz različitih perioda bosanskohercegovačke historije, te pokazati da će se projekti raditi sa visokim stepenom odgovornosti spram historijske preciznosti kroz saradnju sa historičarima, arhivima, historijskim konsultantima, svjedocima i sl.

2. Trajanje Javnog poziva

Usmjereni javni poziv je otvoren od dana 19.05.2023.godine i traje do 31.12.2023.godine.

Analizu pristiglih prijava radit će Tim BH Telecom d.d. sa angažovanim stručnim konsultantima.

BH Telecom d.d. će sve prijavitelje obavjestiti o rezultatima učešća na usmjerenom javnom pozivu.

Sva pravna/fizička lica koja uđu u uži izbor bit će pozvani da predstave projekat s ciljem definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu kroz usmjereni javni poziv, a bitni su za odlučivanje o prihvatanju projekta.

3. Formalno pravni uslovi

Prijava treba da sadrži:

a) naziv i sjedište / ime i prezime i adresa neovisnog proizvođača i njegove kontakte (u slučaju fizičkog lica uvjerenje o državljanstvu, te prijavu mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci);

b) popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača;

c) logline, siže, sinopsis svih epizoda, treatment sezone, scenarij pilot epizode

d) karakterizaciju glavnih likova;

e) režijsku koncepciju (eksplikacija);

f) okvirni plan produkcije i finansijski plan AV djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača (ako ima) ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice;

g) dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice);

h) ovjerena izjava da je djelo vlasništvo prijavitelja (ukoliko je prijavu podnjelo fizičko lice);

i) specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela;

j) reference autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača (ukoliko je prijavitelj pravno lice – lista referenci, ukoliko je prijavitelj fizičko lice – biografija/filmografija);

k) inicijalnu ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u konvertibilnim markama (BAM).

Ostala pravila:

· Autor može prijaviti više projekata, ali svaki treba sadržavati gore navedene zadane elemente;

· Prijave s nepotpunim i netačnim podacima, te prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija neće se razmatrati;

· Prijavitelj je dužan obavijestiti Društvo ukoliko u toku perioda evaluacije projekta od strane Društva, nastanu pravne činjenice koje bi ugrozile mogućnost sklapanja ugovora o razvoju ili produkciji sa Društvom po uslovima ovog usmjerenog javnog poziva.

· Prijavitelj može povući svoju prijavu u svakom trenutku uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.

· Dostavljanjem svoje prijave, autor/autori prihvaća/ju Pravila usmjerenog Javnog poziva za prijavu projekata.

· Podnošenjem prijave, prijavitelji su saglasni sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11)

· Sva komunikacija između prijavitelja i BH Telecom d.d. će se odvijati pismenim putem ili preko zvanične e-mail adrese bhcontentlab@bhtelecom.ba.

PRAVILA USMJERENOG JAVNOG POZIVA

ZA PRIJAVU PROJEKATA IGRANIH SERIJA I FILMOVA U OKVIRU BH CONTENT LAB PLATFORME

I

Usmjereni Javni poziv za prijavu projekata igranih serija i filmova raspisuje Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, ID broj:4200211100005, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanje (u daljem tekstu: Društvo).

II

Usmjereni Javni poziv se provodi u svrhu pronalaska kvalitetnih autorskih djela za produkciju visoko kvalitetnog sadržaja a kojim se posebno potiče prijava igranih serija i filmova sa tematikom vezanom za ključna događanja iz različitih perioda bosanskohercegovačke historije (obrada historijskih tema obuhvatajući period od srednjovjekovne Bosne pa sve do danas, sa posebnim fokusom na historijske teme poput opsade Sarajeva, događaje iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 i sl.).

Društvo može, ali nije dužno, da sa izabranim prijaviteljima sklopi Ugovor za dalju produkciju ili dalji razvoj dostavljenog djela za potrebe produkcije i emitiranja, kao i licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama, na području BIH kao i izvan BiH.

III

Društvo stiče isključiva i neograničena prava iskorištavanja djela u okviru primarnih prava nad AV djelom.

Društvo ima pravo prvenstva kupovine novih nastavaka ako se isti budu proizvodili, te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje iste najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u finansijskom dijelu, gdje će se posebno za svaku novu sezonu/nove nastavke vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od šest mjeseci od dana emitiranja posljednjeg nastavka.

IV

Na usmjereni javni poziv prijave se mogu dostaviti za projekte igranih serija i filmova.

Prijave AV djela se dostavljaju na e-mail adresu: bhcontentlab@bhtelecom.ba ili na Protokol Društva na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, do 16h svakim radnim danom. AV djela se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (na bilo kojem od tri službena jezika u BIH), pisana na latinici.

Smatra se da je prijavitelj koji je prijavio AV djelo na usmjereni Javni poziv i autor dostavljenog AV djela i nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na istom. Prijavitelj dostavom prijave AV djela potvrđuje da je autor AV djela i da je AV djelo slobodno za iskorištavanje tj. da ne postoje ograničenja (licence trećim osobama) koja bi mogla spriječiti dalji razvoj djela u svrhu produkcije od strane Društva.

V

Usmjereni javni poziv je otvoren od dana 19.05.2023.godine i traje do 31.12.2023.godine.

Jedan autor može na usmjereni Javni poziv prijaviti više AV djela, s tim da svaka prijava mora biti zasebna za svako AV djelo i sadržavati sve tražene elemente propisane ovim usmjerenim Javnim pozivom.

VI

Autor dostavom AV djela na usmjereni Javni poziv pristaje na odredbe ovog poziva i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju Ugovora za dalji razvoj i produkciju djela.

Prijavitelj može u svakom trenutku povući svoju prijavu uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.Sarajevo.

VII

Društvo je ovlašteno izabrati više AV djela i sa autorima više AV djela pregovarati o daljem razvoju i produkciji projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo zadržava diskreciono pravo da u svakom trenutku može poništiti usmjereni Javni poziv, o čemu će biti sačinjena Odluka o poništenju. Društvo će Odluku o poništenju objaviti na isti način na koji je objavio i Pravila usmjerenog javnog poziva.

Društvo može, ali nije dužno objaviti podatak o izabranom prijavitelju i AV djelu po izboru ili po sklapanju Ugovora o daljoj produkciji ili razvoju djela.

Autor sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe usmjerenog Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom prijavitelju.

VIII

Društvo nakon izbora i obavijesti o izabranom prijavitelju stiče pravo da sa izabranim prijaviteljem/ima pregovara o daljoj produkciji ili razvoju AV djela do zaključenja Ugovora. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj Ugovorom o produkciji ili razvoju djela.

U slučaju da se sa izabranim prijaviteljem ne sklopi ugovor o produkciji ili daljem razvoju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani prijavitelj je slobodan djelo ponuditi tržištu.

IX

Prijavitelji se prijavom na usmjereni Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu predmetnog poziva.

X

U slučaju spora između Društva i prijavitelja nadležan je Sud u Sarajevu.

Ova Pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana 19.05.2023.godine.

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

BH CONTENT LAB