JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju nosača za automobile brenda Menabo putem BH Telecom-a (komisionar).

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi

a) Izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);

b) Finansijski izvještaj za 2022. godinu kojim dokazuje da je pozitivno poslovao na dan 31.12.2022. godine;

c) Izjavu da je ponuđač saglasan u potpunosti ispoštovati sve odredbe Zakona o zaštiti potrošača BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/06 i br. 88/15).

Posebni uslovi

a) Popunjen Formular za podnošenje prijave

b) Autorizaciju (original ili ovjerenu kopiju) da je podnosilac prijave ovlašteni distributer i serviser opreme koju izdaje proizvođač/proizvođačeva organizaciona jedinica za tržište BiH (autorizacija treba biti izdata za 2023.godinu). U slučaju da podnosilac prijave dostavlja autorizaciju proizvođačeve organizacione jedinice zadužene za tržište BiH dužan je u prijavi dostaviti autorizaciju za proizvođačevu organizacionu jedinicu izdatu od strane proizvođača,

c) Ukoliko podnosilac prijave nije autorizovani/ovlašteni serviser, a ugovorio je servisnu podršku sa trećim pravnim licem, koje je autorizovani/ovlašteni serviser, dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača/ proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun podnosioca prijave, vršiti servis opreme u skladu sa Servisnim ugovorom. Izjava treba sadržavati popis servisnih centara sa informacijama o gradu, adresi i kontakt telefon.

Dobavljač koji za autorizovani servis bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po Servisnom ugovoru,

d) Izjavu proizvođača/proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH s naznačenim vremenom saradnje podnosioca prijave na poslu distribucije/prodaje konkretnog brenda,

e) Izjavu proizvođača/proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH s naznačenom sumom ukupnog prometa konkretnog branda koji je ostvario podnosilac prijave u 2021. i 2022. godini,

f) Zvaničan maloprodajni cjenovnik sa cijenama u koje je uključena komisiona naknada.

Formular za podnošenje prijave i Vodič za popunjavanje formulara po ovom Javnom pozivu, svi zainteresovani mogu dobiti slanjem zahtjeva na e-mail: dino.svraka@bhtelecom.ba, azra.halilovic@bhtelecom.ba i adina.salcinovic@bhtelecom.ba.

Prijave (uvezane i numerisane) koje ne budu dostavljene u skladu s Formularom za podnošenje prijava neće biti razmatrane.

Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakve troškove prijavljenih, kao ni obavezu zaključivanja ugovora. BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv je otvoren 7 radnih dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ili web stranici www.bhtelecom.ba.

Podnošenje prijava

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv za iskazivanje interesa za komisionu prodaju putem BH Telecoma (komisionar) – ne otvaraj!”

Dodatne informacije Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem e-mail: dino.svraka@bhtelecom.ba, azra.halilovic@bhtelecom.ba i adina.salcinovic@bhtelecom.ba.