JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Xiaomi

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Xiaomi ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da može:

– obezbijediti garantni i postgarantni period za Xiaomi proizvode u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH,

– postprodajnu servisnu podršku kroz autorizirani servisni centar u Bosni i Hercegovini,

Ovlašteni distributer je dužan dostaviti:

– Pismo proizvođača kojim se potvrđuje da je autorizirani distributer ovlašten za distribuciju i prodaju Xiaomi proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine u tekućoj godini.

– Izjavu kojom se obavezuje da će uređaje koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu DDP – skladište Direkcije za promociju, prodaju i podršku, ul. Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo (Incoterms 2010)

– Ukoliko dobavljač nije autorizovani/ovlašteni serviser a ugovorio je servisnu podršku sa trećim pravnim licem, koje je autorizovani/ovlašteni serviser terminalnih uređaja, dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača ponuđenog branda za pružanje servisne podrške, a sa kojim je ponuđač ugovorio servisnu podršku, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun ponuđača, vršiti servis terminalnih uređaja u skladu sa Servisnim ugovorom.

Dobavljač koji za autorizovani servis bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po Servisnom ugovoru.

Svi dokumenti trebaju biti originalni i potpisani od strane ovlaštene osobe te prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

Obavezno je ispunjenje sljedećih uslova sa odgovarajućim dokazima:

1. Ispunjene obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače iz BiH: U Federaciji BiH i RS, potvrda koju izdaje Porezna uprava, ne starija od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi (original ili kopija).

Dokaz za inostrane ponuđače: Dokaz je dokument koji izdaje nadležni organ u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija), ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi.

Napomena za ponuđače iz BiH: Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

2. Ispunjene obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače iz BiH: Potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje, ne starija od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi (original ili kopija).

Za inostrane ponuđače: Dokaz je dokument koji izdaje nadležni organ u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi (original ili kopija).

Napomena: U slučaju da ponuđač nije PDV obveznik, kao dokaz potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije PDV obveznik ili dokaz Uprave za indirektno oporezivanje kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

3. Dostavljanje originala ili kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi, ukoliko je kandidat ponuđač domaće pravno lice, odnosno original ili kopiju rješenja nadležne službe za upravu. Ovim dokumentom ponuđač dokazuje da je registrovan za obavljanje djelatnosti građenja i/ili izvođenja drugih zahvata u prostoru u skladu sa Zakonom za one vrste radova za koje se prijavljuje.

4. Dostavljanje originala ili kopije dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja ne starija od šest mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi, a kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti, odnosno sadrži podatke o djelatnostima za koje je ponuđač registrovan.

5. Odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od tri mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma u kojem banka treba da navede da je navedeni račun glavni račun (original ili kopiju). Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma ne smije biti stariji od 1 (jedan) mjesec dana od dana dostave dokumentacije po prijavi.

Napomena za inostrane ponuđače: U slučaju da dokazi koji se dostavljaju nisu izdati na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski/hrvatski/srpski) uz iste se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH.

Ponuđači se na javni poziv mogu prijaviti samostalno ili kao grupa ponuđača

U slučaju da se ponuđač na javni poziv prijavljuje kao grupa ponuđača, dokumenti navedeni u uslovima pod tačkama 1, 2, 3 i 4 se moraju posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. Dokumenti koji su navedeni u uslovima po tačkom 5 može dostaviti jedan član grupe ponuđača.

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Xiaomi – ne otvaraj!”

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakve troškove pravnih lica u sudjelovanju. BH Telecom će sa svim ovlaštenim distributerima koji budu ispunili sve uslove iz ovog javnog poziva zaključiti okvirni ugovor bez vrijednosti a kojim će biti definisan i način realizacije istog. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje stalno otvoren.

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-mail adrese:dino.svraka@bhtelecom.ba i senad.lutvikadic@bhtelecom.ba.