JAVNI POZIV ZA NABAVKU RADOVA ZA POTREBE BH TELECOMA

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za iskazivanje interesa zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova za potrebe BH Telecom.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ponuđače da dostave svoje prijave i iskažu interes za određene vrste radova i regije na kojoj/kojima će izvoditi radove.

Predmet javnog poziva odnosi se na proces nabavke radova i proces realizacije izvođenja radova koji se sastoji od dvije faze: prava faza i druga faza.

Prva faza podrazumijeva prikupljanje prijava zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova te sačinjavanje liste ponuđača po grupama radova i regijama a koji zadovoljavaju uslove javnog poziva.

U nastavku su navedene vrste radova i regije kako slijedi:

Vrste radova

a) građevinski radovi na pristupnim mrežama i optičkim spojnim putevima

b) montažni radovi na pristupnim mrežama i optičkim spojnim putevima

c) kućne instalacije na pristupnim mrežama

d) građevinski radovi na izgradnji baznih i radio-relejnih stanica

e) mašinski radovi na izgradnji baznih i radio-relejnih stanica

f) elektroinstalaterski radovi na izgradnji baznih i radio-relejnih stanica

g) geodetski radovi

h) interventni zahvati

i) redovno održavanje

Regije

a) Unsko-sanski kanton (Bihać)

b) Posavski kanton (Orašje)

c) Tuzlanski kanton (Tuzla)

d) Zeničko-dobojski kanton (Zenica)

e) Bosansko-podrinjski kanton (Goražde)

f) Srednjebosanski kanton (Travnik)

g) Hercegovačko-neretvanski kanton (Mostar)

h) Zapadnohercegovački kanton (Široki Brijeg)

i) Kanton Sarajevo (Sarajevo)

j) Kanton 10 (Livno)

k) Distrikt Brčko

l) Republika Srpska – zapadni dio (dio RS zapadno od DB, regije Krajina i Posavina)

m) Republika Srpska – istočni dio (dio RS istočno od DB, regije Semberija, Romanija Istočna Bosna, Istočna Hercegovina).

Zainteresovani ponuđači mogu izvoditi radovi u vrijednosti:

a) do 50.000,00 KM

b) od 50.001,00 KM

Javni poziv je otvoren kontinuirano, odnosno ponuđači će stalno biti u prilici da se prijave i kvalifikuju.

II PODNOŠENJE PRIJAVA

Ponuđači se na javni poziv mogu prijaviti samostalno ili kao grupa ponuđača.

Ponuđačima koji iskažu interes za javni poziv trebaju podnijeti prijavu putem e-maila na sljedeće e-mail adrese:elvedina.maglajlic@bhtelecom.ba i esma.kotoric@bhtelecom.ba.

U slučaju iskazivanja interesa za javni poziv, potrebno je dostaviti i potvrditi e-mail adresu za dalju komunikaciju.

Nakon dostave prijave za javni poziv, BH Telecom će na e-mail adrese zainteresovanih ponuđača dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Cjenovnik o izvođenju radova sa pripadajućim jediničnim maksimalnim cijenama za vrste radova a) b) c) g) h) i) iz stava I ovog poziva

2. Listu infrastrukturnih radova za izgradnju baznih i radio relejnih stanica za koje nisu definisane pripadajuće jedinične maksimalne cijene za vrste radova d) e) i f) iz stava I ovog poziva

3. Nacrt okvirnog ugovora za izvođenje radova

4. Izjava ponuđača

5. Obrazac prijave

6. Pravilnik za izradu dokumentacije izvedbenog stanja BH Telecom

7. Uputstvo za geodetsko snimanje katastra telekomunikacione infrastrukture

8. Tenderska dokumentacija/kvalifikacioni uslovi

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Obavezno je ispunjenje sljedećih uslova sa odgovarajućim dokazima:

1. Ispunjene obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače iz BiH: U Federaciji BiH i RS, potvrda koju izdaje Porezna uprava, ne starija od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi (original ili kopija).

Dokaz za inostrane ponuđače: Dokaz je dokument koji izdaje nadležni organ u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija), ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi.

Napomena za ponuđače iz BiH: Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

2. Ispunjene obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače iz BiH: Potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje, ne starija od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi (original ili kopija).

Za inostrane ponuđače: Dokaz je dokument koji izdaje nadležni organ u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi (original ili kopija).

Napomena: U slučaju da ponuđač nije PDV obveznik, kao dokaz potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije PDV obveznik ili dokaz Uprave za indirektno oporezivanje kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

3. Dostavljanje originala ili kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi, ukoliko je kandidat ponuđač domaće pravno lice, odnosno original ili kopiju rješenja nadležne službe za upravu. Ovim dokumentom ponuđač dokazuje da je registrovan za obavljanje djelatnosti građenja i/ili izvođenja drugih zahvata u prostoru u skladu sa Zakonom za one vrste radova za koje se prijavljuje.

4. Dostavljanje originala ili kopije dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja ne starija od šest mjeseci od dana dostave dokumentacije po prijavi, a kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti, odnosno sadrži podatke o djelatnostima za koje je ponuđač registrovan.

5. Odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od tri mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma u kojem banka treba da navede da je navedeni račun glavni račun (original ili kopiju). Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma ne smije biti stariji od 1 (jedan) mjesec dana od dana dostave dokumentacije po prijavi.

Napomena za inostrane ponuđače: U slučaju da dokazi koji se dostavljaju nisu izdati na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski/hrvatski/srpski) uz iste se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH.

Ponuđači se na javni poziv mogu prijaviti samostalno ili kao grupa ponuđača

U slučaju da se ponuđač na javni poziv prijavljuje kao grupa ponuđača, dokumenti navedeni u uslovima pod tačkama 1, 2, 3 i 4 se moraju posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. Dokumenti koji su navedeni u uslovima po tačkom 5 može dostaviti jedan član grupe ponuđača.

Kvalifikacioni uslovi u smislu posebnih zahtjeva – potrebno je dostaviti sljedeće:

1. U slučaju da se na javni poziv prijavljuje grupa/konzorcij ponuđača, potrebno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju ugovora o poslovnoj saradnji/konzorciju sklopljenog između članova grupe/konzorcija. Ugovor o grupi/konzorciju ponuđača treba obuhvatiti sve članice grupe/konzorcija koje će učestvovati u izvođenju radova, sa naznakom ko je nosilac grupe/konzorcija.

2. Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe i ovjerenu pečatom ponuđača (u slučaju grupe ponuđača ovjerena potpisom i pečatom nosioca grupe ponuđača) da će u slučaju da mu Naručilac dodijeli narudžbu koja obuhvata i radove za koje je potrebno izvršiti prateće geodetsko snimanje angažovati firmu koja posjeduje validno ovlaštenje/licencu nadležne geodetske uprave kojom je ovlaštena da obavlja poslove iz oblasti geodezije, te da će ovjerenu kopiju ovlaštenja/licence nadležne geodetske uprave dostaviti prije pokretanje faze dva, na način koji je opisan u Članu 25. stav (17) i (18) Pravilnka o nabavkama. Datum ovjere kopije ovlaštenja/licence ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci računajući od datuma dostave.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač posjeduje traženu validnu licencu nadležne geodetske uprave kojom je ovlašten da obavlja i poslove iz oblasti geodezije tj. u slučaju da nije potrebno da angažuje drugu firmu, potrebno je da dostavi Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe i ovjerenu pečatom ponuđača (u slučaju grupe ponuđača ovjerena potpisom i pečatom nosioca grupe ponuđača) kojom potvrđuje da će ovjerenu kopiju ovlaštenja/licence nadležne geodetske uprave dostaviti prije pokretanje faze dva, na način koji je opisan u Članu 25. stav (17) i (18) Pravilnika o nabavkama. Datum ovjere kopije ovlaštenja/licence ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci računajući od datuma dostave. Navedenu Izjavu dostavljaju ne samo ponuđači koji su se prijavili za izvođenje građevinskih radova, već i ponuđači koji su se prijavili samo za izvođenje geodetskih radova.

3. Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe i ovjerenu pečatom ponuđača da će u slučaju da mu Naručilac dodijeli narudžbu koja obuhvata i radove za koje je potrebno posjedovanje odgovarajućeg (jednog ili više) ovlaštenja/licenci nadležnih institucija za obavljanje djelatnosti građenja i/ili projektovanja na regiji na kojoj će se izvoditi radovi definisani narudžbom, dostaviti ovjerene kopije ovlaštenja/licenci nadležnih institucija kojim dokazuje da je ovlašten za izvođenje radova i/ili projektovanja koji su predmet narudžbe i to prije pokretanje faze dva, na način koji je opisan u Članu 25. stav (17) i (18) Pravilnika o nabavkama. Dodatno, za ovlaštenja/licence čiji je preostali rok važenja kraći od 2 (dva) mjeseca, potrebno je da ponuđač (ili svi članovi grupe/konzorcija u slučaju prijave grupe ponuđača/konzorcija) dostavi prije pokretanja faze dva i ovjerenu kopiju zahtjeva za produženje ovlaštenja/licenci koji je predao nadležnoj instituciji.

NAPOMENA 1: U slučaju da se na javni poziv prijavljuje grupa/konzorcij ponuđača potrebno je da navedenu Izjavu dostave svi članovi grupe/konzorcija ponuđača. Sva pojedinačna ovlaštenja/licence članica grupe/konzorcija ponuđača (bilo da su za djelatnost građenja građevina ili za djelatnost izvođenja pojedinih radova ili projektovanja) trebaju zbirno obuhvatiti sve radove koji su predmet narudžbe, što će se provjeravati prije pokretanje faze dva, na način koji je opisan u Članu 25. stav (17) i (18) Pravilnika o nabavkama, tj. ukoliko jedna od članica grupe/konzorcija posjeduje i dostavlja prije pokretanja faze dva ovlaštenje/licencu za obavljanje djelatnosti građenja građevina, dovoljno je da ostale članice grupe/konzorcija posjeduju i dostave ovlaštenje/licencu za izvođenje pojedinih radova na izgradnji građevina i/ili projektovanje.

U slučaju dostave dokumentacije po prijavi, pored dokumentacije tražene tačkom III ovog javnog poziva, obavezno se dostavlja i tačka 4. Izjava ponuđača i tačka 5. Obrazac prijave iz tačke II Javnog poziva, ovjerena potpisom/pečatom ponuđača/grupe ponuđača.

IV OCJENA PRIJAVA

Svi ponuđači koji dostave dokumentaciju po prijavi na javni poziv bit će ocijenjeni da li ispunjavaju sve definisane uslove, kako bi bili uvršteni na listu ponuđača prema uslovima javnog poziva.

Analizu prijava vrši komisija BH Telecoma. Komisija će nakon analize sačiniti listu ponuđača po regijama i grupama radova a koji zadovoljavaju uslove javnog poziva. Lista ponuđača će se objaviti na web stranici BH Telecoma.

Sa ponuđačima koji ispune kvalifikacione uslove potpisat će se okvirni ugovori na period od 3 godine u skladu sa sadržajem i predmetnom prijave po osnovu kojeg će učestvovati u drugoj fazi nabavke radova.

Druga faza nabavke radova predstavlja realizaciju po zaključenim okvirnim ugovorima. Detalji opisa faze 2 dat je članom 26. Pravilnika o nabavkama.

Ponuđači koji se prijave na javni poziv kao grupa ponuđača u prvoj fazi i sa kojima se kao takvima zaključi okvirni ugovor i u drugoj fazi nastupaju isključivo kao grupa ponuđača.

V OSTALE NAPOMENE

Ponuđač (primalac informacija) је upoznat i saglasan na čuvanje tajnosti Povjerljivih informacija* do kojih može doći prilikom razmijene informacija u toku iskazivanja interesa za sklapanje okvirnog ugovora između BH Telecoma (davalac informacija) i Ponuđača/Izvođača u toku realizacije Ugovora/narudžbe.

*) Povjerljive informacije se odnose na bilo koju informaciju, tehnički podatak ili know-how koju Primalac informacije stekne ili s kojom bude upoznat tokom komunikacije s Davaocem informacije, uključujući, ali neograničavajući se па tehničke, komercijalne, finansijske, pravne i druge informacije ili dokumente koji se odnose na poslovanje/djelatnost, planove, proizvode, usluge, korisnike, tržište, razvoje, izume, projekte (investiciono-tehničku dokumentaciju), crteže, sredstva, tehničko-tehnološke resurse, procese i postupke Davaoca informacije i s njim povezanih lica, bez obzira а to da li su Primaocu informacije dostavljeni ili otkriveni usmeno, pismeno, grafički, mašinski prepoznatljivo, u elektronskoj i/ili štampanoj formi, kao i informacije koje se dobiju od Davaoca informacije kroz istraživanje, testiranje ili analiziranje bilo kojeg dijela hardvera, softvera ili bilo čega drugog u toku međusobne komunikacije izmedu ugovornih strana. Povjerljive informacije će koristiti isključivo za potrebe iskazivanja interesa za sklapanje okvirnog ugovora ili za potrebe realizacije Ugоvoга/narudžbe.

Javni poziv je otvoren kontinuirano.

Dostava dokumentacije (iz tačke III) po prijavi se dostavlja u zatvorenoj koverti na Protokol BH Telecoma, Franca Lehara br. 7, Sarajevo sa naznakom:

„DOSTAVA DOKUMENTACIJE PO PRIJAVI NA JAVNI POZIV – NABAVKA RADOVA

BH TELECOM D.D. SARAJEVO – NE OTVARAJ“

Sve upite u vezi sa Javnim pozivom slati na e-mail adrese: elvedina.maglajlic@bhtelecom.ba i esma.kotoric@bhtelecom.ba.