J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Općine Vogošća  za potrebe Direkcije Sarajevo, BH Telecom d.d. Sarajevo

1. Predmet poziva

BH Telecom d.d Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7., 71 000 Sarajevo, obavještava sva pravna i fizička lica da mogu dostaviti informacije o raspoloživosti i vlasništvu nad poslovnim prostorom u užem centralnom području Općine Vogošća, a u svrhu mogućeg zakupa.

2. Uslovi za predmetnu nekretninu:

§ da se poslovni prostor nalazi u užem centru općine Vogošća (ulica: Jošanička, u dijelu od ukrštanja sa ulicom Omladinska do ukrštanja sa ulicom Akifa ef. Biserovića; ulica: Akifa ef. Biserovića; ulica: Igmanska od raskrsnice sa ulicom Skendera Kulenovića do raskrsnice sa ulicom Spasoje Blagovčanina);

§ da je poslovni prostor u prizemlju površine 60 m2 uz dozvoljeno odstupanje od +/-15%;

§ da poslovni prostor predstavljati jednu cjelinu;

§ da lokacija objekta/poslovnog prostora ima nesmetan kolski i pješački pristup sa šetališne strane tako da je omogućen jednostavan i efikasan transport ljudi i roba;

§ da se u blizini poslovnog prostora nalaze stajališta javnog gradskog saobraćaja;

§ da je izgrađen i opremljen prema standardima kvalitete uz primjenu odgovarajućih materijala u skladu sa važećim tehničkim normativima (podovi od keramičkih pločica, u toaletu keramičke pločice i sanitarije i sl.)

§ da je na toj lokaciji urbanističkim planom Općine Vogošća predviđen objekat za poslovnu namjenu;

§ da je minimalan period zakupa pet (5) godina.

§ da su riješena imovinsko-pravna pitanja.

3. Pravo sudjelovanja:

§ pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica.

4. Dokumentacija:

Informacije, odnosno podaci o poslovnom prostoru, dostavljaju se u pisanom obliku, a trebaju sadržavati sljedeće:

§ prezime i ime/naziv, adresu/sjedište prostora i vlasnika sa kontaktima (telefon, email itd);

§ kraći opis prostora koji treba da sadrži tačnu adresu poslovnog prostora, povezanost sa saobraćajnicama, udaljenost od stajališta javnog gradskog saobraćaja, podatke o površini prostora, te podatke o nivou infrastrukturne opremljenosti prostora (priključci za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, telekomunikacionu mrežu, grijanje i slično);

§ tlocrt objekta;

§ ZK izvadak (ne stariji od 30 dana od dana dostavljanja informacija o poslovnom prostoru) – ovjerena kopija ili original;

§ kopiju Katastarskog plana sa oznakom nekretnine (ne stariji od 30 dana od dana dostavljanja informacija o poslovnom prostoru);

§ Izgled objekta (3D model ili fotografije enterijera i eksterijera objekta);

§ dokaz (fotografija objekta i pristupa) da je objekt u užem centru Općine Vogošća i da ima pristup motornim vozilima i neometan pješački pristup.

Pored navedene dokumentacije ukoliko je vlasnik nekretnine:

o fizičko lice potrebno je dostaviti i:

– Kopiju lične karte, ovjerena kopija ne starija od 30 dana u momentu podnošenja dokumentacije;

– CIPS – potvrda o mjestu prebivališta, original ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije;

o pravno lice potrebno je dostaviti i:

– “Aktuelni Izvod iz sudskog registra“ ili ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sudski ili drugi organ, ne stariji od 3 mjeseca (original ili ovjerena kopija);

– Dokaz (potvrda) poslovne banke da račun ponuđača nije blokiran;

– Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji i ovjerenu kopiju uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je ponuđač u sistemu PDV-a).

5. Podnošenje dokumentacije:

Ponudu u zatvorenoj koverti sa traženim informacijama, uz priloženu dokumentaciju, sa naznakom „Dostava ponude za zakup poslovnog prostora na području Općine Vogošća“ po Javnom pozivu broj:_______________________________________, dostaviti poštom ili neposredno na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo na sljedeću adresu: Franca Lehara broj 7, 71000 Sarajevo.

Rok za dostavu ponuda je do 13.05.2022. godine do 16:00h.

6. Dodatne informacije:

U postupku dostave informacija BH Telecom d.d. Sarajevo ne snosi nikakve troškove prikupljanja i dostave istih, a istovremeno zadržava pravo da koristi prikupljene informacije isključivo u svrhu daljeg postupka zakupa poslovnog prostora.

BH Telecom d.d. Sarajevo zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, provjeru iste ili eventualno dodatna pojašnjenja.

Dostava informacija BH Telecom d.d. Sarajevo ne obavezuje ni po kom osnovu.

Kontakt telefon za dodatne informacije je: Kemal Šuško broj tel. 033 660 031 mail: kemal.susko@bhtelecom.ba