JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Panasonic

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti:

Pismo autorizacije za 2022. godinu kojim se potvrđuje da je distributer ovlašten od strane proizvođača za isporuku mobilnih uređaja za tržište Bosne i Hercegovine i da može ispuniti sljedeće:

· da može ponuditi uređaje kastimizirane na BH Mobile mrežu BH Telecoma

· da može obezbijediti i uzorak, odnosno prototip modela (variant) prije njegovog naručivanja,

· da može obezbijediti sljedeće informacije od proizvođača: informacije o planiranom datumu lansiranja novog proizvoda na svjetsko tržište, informacije o datumima prestanka proizvodnje pojedinih modela i informacije o očekivanim budućim promjenama,

· da može obezbijediti promotivnu podršku,

· da može obezbijediti prodajnu i postprodajnu servisnu podršku.

Ovlašteni distributer je dužan dostaviti:

– Izjavu kojom se obavezuje da će mobilne uređaje koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu DDP Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića 18, Incoterms 2010.

– Ukoliko dobavljač nije autorizovani/ovlašteni serviser a ugovorio je servisnu podršku sa trećim pravnim licem, koje je autorizovani/ovlašteni serviser mobilnih uređaja, dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača ponuđenog branda za pružanje servisne podrške, a sa kojim je ponuđač ugovorio servisnu podršku, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun ponuđača, vršiti servis mobilnih uređaja u skladu sa servisnim ugovorom.

Dobavljač koji za autorizovani servis bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po servisnom ugovoru.

Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača mobilnih uređaja, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe. Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja – ne otvaraj!”

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-mail adrese: dino.svraka@bhtelecom.ba