JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 84. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva po grupama predmeta nabavke.

Grupa predmeta nabavki

1. Nabavka i realizacija usluga istraživanja i rezultata istraživanja sa agencijama za istraživanje tržišta

2. Nabavka izvještaja istraživanja / studija

3. Godišnja nabavka članarina za pristup bazama podataka/izvještajima i bibliotekama

4. Godišnja nabavka web alat za istraživanje

5. Godišnja nabavka baze o pravnim licima

6. Nabavka usluga oglašavanja u elektronskim medijima, printanim medijima, outdoor/indoor oglašavanje

7. Nabavka usluga oglašavanja na trafikama i brendiranja trafika

8. Zakup aplikacija za društvene mreže

9. Pretplata na korištenje fotografija u promotivne svrhe

10. Usluge izrade i dizajna web stranice

11. Nabavka reklamno-promotivnih usluga za BH Telecom u okviru atraktivnih sportskih, kulturnih, naučnih, obrazovnih, humanitarnih i drugih društveno-korisnih oblasti

12. Nabavka usluga organizacije evenata

13. Nabavka izlagačkog prostora i drugih usluga u vezi sa učešćem BH Telecoma na sajmovima kao izlagača

14. Nabavke usluga produkcije i koprodukcije A/V promotivnih materijala (TV i radio spotovi, video-prilozi)

15. Nabavka usluga štampe promotivnih i drugih materijala za potrebe promocije i prodaje (plakati, leci, kese, kalendari, naljepnice, baneri, brošure…)

16. Nabavka reklamno-propagandnih artikala (majice, kačketi, ruksaci i brojni drugi)

17. Nabavka usluga spikera

18. Prodajni pultovi

19. Sistem za brojanje posjetilaca na prodajnim mjestima

20. Roba za formiranje asemblirane ponude – Mobilni uređaji

21. Roba za formiranje asemblirane ponude -Tablet računari

22. Roba za formiranje asemblirane ponude – Laptopi

23. Roba za formiranje asemblirane ponude – USB modemi

24. Roba za formiranje asemblirane ponude – Fiksni bežični telefoni

25. Roba za formiranje asemblirane ponude – Daljinski upravljači

26. Roba za formiranje asemblirane ponude – WLAN mobilni routeri

27. Partnerska ponuda – Bijela tehnika

28. Partnerska ponuda -TV uređaji

29. Partnerska ponuda – Dodatna oprema

30. Nabavka vrijednosnica /SIM programa/ – Ultra start paketi, Ultra zamjenski paketi, Happy start paketi, BH Mobile paketi, BH Mobile zamjenski paketi i Ultra internet paketi

31. Nabavka službenih uniformi

32. Nabavka i distribucija sadržaja (TV/radio kanali, autorska i srodna prava)

33. Nabavka opreme za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu i službene odjeće za čuvare

34. Periodični, sistematski i sanitarni zdravstveni pregledi

35. Pregled sredstava rada i radnih prostorija

36. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

37. Obuka zaposlenika iz zaštite na radu

38. Nabavka sanitetskog materijala za popunu sanitetskih ormarića i torbica za pružanje prve pomoći

39. Rješavanje specifičnih potreba iz oblasti zaštite na radu po nalozima inspektora i drugih organa

40. Stvaranje optimalnih radnih uslova za “fizičku zaštitu” za čuvare na objektu RR

41. Nabavka opreme i sredstava civilne zaštite

42. Periodični pregled i servis aparata za gašenje požara i hidrantske mreže

43. Obuka zaposlenika iz zaštite od požara

44. Redovna godišnja mjerenja i ispitivanja električnih instalacija, gromobranskih i zaštitnih uzemljenja sa izdavanjem atesta i protokola mjerenja

45. Pregled ispravnosti i funcionalnosti instalacija i opreme vatrodojave, protivprovale i panik rasvjete i servis sredstava tehničke zaštite

46. Revizija postojećih planova zaštite od požara i izrada novih, štampanje odgovarajućih

47. znakova, natpisa i uputstava za obilježavanje požarnih puteva i puteva evakuacije

48. Nabavka aparata za gašenje požara, mlaznica i crijeva

49. Specifična sredstva za rješavanje hitnih slučajeva po nalozima inspektora i dr. organa

50. Nabavka usluge održavanja i servisiranja sistema tehničke zaštite instaliranih u objektima BH Telecoma

51. Nabavka usluge prenosa i prevoza gotovog novca

52. Nabavka usluge fizičke zaštite objekata i prostora

53. Nabavka usluge provjere rukovanja oružjem za certificirane zaposlenike Službe

54. Nabavka usluge stručne obuke zaposlenika Službe

55. Nabavka knjiga evidencije iz oblasti sigurnosti i ZPT-a.

56. Nabavka usluga odrzavanja objekata (građevinsko-zanatski radovi, molersko-farbarski radovi, podopolagački radovi…)

57. Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja i zelenih površina

58. Nabavka usluga servisiranja, održavanja, opravki i certificiranja liftova

59. Nabavka usluga održavanja kanalizacionih otvora

60. Nabavka usluga održavanja higijene/čistoće

61. Nabavka usluga angažovanja lica na poslovima održavanja higijene

62. Nabavka higijenskog materijala

63. Nabavka elektro/vodo/građevinskog materijala

64. Nabavka lož ulja i dizel goriva za kotlovnicu i agregat

65. Nabavka motornih i priključnih vozila

66. Nabavka usluga održavanja i opravki motornih i priključnih vozila

67. Nabavka motornog goriva

68. Nabavka sredstava informisanja (dnevne i sedmične novine i mjesečni časopisi)

69. Nabavka službenih glasila

70. Nabavka poštanskih i kurirskih usluga

71. Nabavka usluga angažovanja lica za rad u kontakt centru BH Telecoma

72. Nabavka usluga unajmljivanja audio i video opreme

73. Nabavku usluga istovara, utovara roba, sortiranja i smještaj materijalnih vrijednosti u skladište te drugih manuelnih radova po potrebi

74. Nabavka advokatskih i notarskih usluga

75. Nabavka taksenih markica

76. Nabavka usluga ukoričavanja

77. Nabavka usluga izrade stručnih mišljenja

78. Nabavka stručne literature

79. Usluge obrazovanja radnika

80. CRM sistem – Jedinstveni registar korisnika/Jedinstvena ponuda i prodaja (JRK/JPP)

81. Procesni centar elektronskog plaćanja

82. Trouble Ticketing sistem

83. Catalog Driven Order Management (CDOM)

84. Common Inventory

85. BI/DW/CRM/CEM

86. SAP ERP

87. Sistem za sprečavanje zloupotreba -Fraud Managment (FM)

88. Sistem za automatizaciju praćenja osiguranja prihoda- Ravenue Assurance (RA)

89. Integracija (SOA)

90. Medijacijski sistem (EMM)

91. Billing, kontrola prihoda i rating sistemi

92. Sistemi za upravljanje i arhiviranje dokumenata (DMS)

93. Desktop i laptop računari

94. Štampači i druga periferna IT oprema

95. Microsoft licence po Enterprise agreement programu

96. Oracle licence

97. SAP licence

98. VM ware licence

99. Računarska mreža

100. Enterprise Storage sistemi

101. Serveri („rack“ i „blade“ konfiguracije)

102. Alati za unaprijeđenje sistema informacijske sigurnosti

103. Kontakt centar

104. Čelični i aluminijski materijali

105. Vijčana roba

106. Termopaneli i limeni opšavi

107. Protuprovalna vrata

108. Antistatik pod

109. Podna konstrukcija (hidro i termoizolacija)

110. Zaptivni materijali

111. Klima uređaji

112. Boje i lakovi

113. Zatezni elementi (čelična užad s priborom)

114. Sigurnosni sistemi za rad na visini

115. Betonska galanterija

116. Gumeni materijali

117. Potrošni bravarski materijali (elektrode, žice, rezne i brusne ploče…)

118. Elektromaterijal i oprema

119. Razvodni ormari

120. Kablovi energetski

121. Signalne svjetiljke za noćno obilježavanje stubova

122. Protupožarne ampule

123. Tehnički gasovi za industriju

124. Alati za mašine u proizvodnji

125. Ručni alati

126. Sigurnosna oprema za rad na visini

127. Telekomunikacioni kablovi i oprema (kablovi, spojnice, ODF, spliteri, patch paneli, splice box, patch cord, pigtail, konektori, cjevčica za zaštitu vlakna, metalizirana traka, ball marker, utičnica, letvice, reglete, spojni moduli,nosači,MDF, PSK opema, UTP kablovi, ranžirna žica..)

128. PEHD i PVC cijevi i oprema (cijevi, spojnice,držači odstojanja, upozoravajuća traka,račve, brtve, poklopci, markeri, kape, …)

129. Plastična kablovska okna i metalni poklopci za okna

130. Ormarići i stubovi (izvodni, razvodni, samostojeći, prolazne kutije, razvodne kutije, VVD kutije…..)

131. Usponske cijevi i kanalice (cijevi, kanalice, koljena, račve, obujmice, dible sa šarafima, vijci, lukovi, bužir ….)

132. FeZn cijevi i pribor (cijevi, traka, spojnica….)

133. Mikro cijevi i pribor (mikro cijevi, spojnice, račve, čepovi….)

134. Ostalo (šator, baterijska lampa, indikator plina, trihloretilen, inpregnirani stub, stubić za obilježavanje i sl)

135. Mjerni instrumenti i uređaji

136. Gorivo za građevisnku mehanizaciju

137. Usluge autodizalice

138. Usluge transporta (kamion s „rukom“)

139. Antikorozivna zaštita – vruće cinčanje

140. Antikorozivna zaštita – hladno cinčanje

141. Mehanička obrada čeličnih i aluminijskih materijala

142. Usluge angažovnaja radne snage

143. Održavanje i servisiranje mašinskog parka i građevisnke mehanizacije

144. Izrada idejnih i izvedbenih projekata (A-G faza, elektro i mašinski) za adaptaciju, sanaciju i izgradnju objekata

145. Geodetske usluge (iskolčenja objekata, cijepanje parcele, uslovno cijepanje parcele, identifikacija parcela, izrada geodetske situacije terena …)

146. Usluge izrade Urbanističko-tehničkih uslova i stručnog mišljenja

147. Usluge projektovanja i revizije projektne dokumentacije i dokumentaciji izvedenog stanja

148. Usluge izrade priloga vatrodojave/protipožarne zaštite za projektnu dokumentaciju

149. Usluge vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom objekata prema važećim Zakonima o prostornom uređenju i građenju

150. Izrada izvještaja o sistematskom ispitivanju i usluge mjerenja elektromagnetnog zračenja baznih stanica mobilne telefonije

151. Usluge izrade geoloških elaborata

152. Usluge stručnog mišljenja u postupku dobijanja upotrebnih dozvola

153. Baždarenje instrumenata za mjerenje i ispitivanje

154. Nabvaka tonera, ketridža

155. Usluga održavanja uređaja za kopiranje i printanje

156. Isporuke papira za kopiranje i pakovanje

157. Isporuka kancelarijskog materijala i sitnog inventara

158. Usluga izrade Potvrde o primjenjenim mjerama zaštite od požara i zaštite na radu sa ovjerom glavnih projekata

159. Kooperantska usluga izrade arhitektonske faze glavnog projekta

160. Građevinski radovi na izgradnji baznih stanica

161. Građevinski, elektro-mašinski i zanatski radovi na izgradnji zidanih objekata

162. Građevinski, elekto-mašinski i zanatski radovi na adaptaciji i sanaciji prostora

163. Radovi na izradi EE priključaka

164. Građevinski radovi na izgradnji kablovske kanalizacije, pristupnih mreža i OSP

165. Radovi na izradi kućnih instalacija

166. Radovi montaže telekomunikacione opreme

167. Bankarske usluge

168. Poslovi osiguranja radnika, imovine i vozila Dioničkog društva BH Telecom

169. Usluge špedicije i skladištenja

170. Eksterne revizije

171. Usluge aktuara

Zainteresirani ponuđači u svojim prijavama iskazuju interes za grupu predmeta za koje podnose prijavu uz obavezno ispunjenje sljedećih uslova sa odgovarajućim dokazima:

1. Ispunjene obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za rezidente BiH: U Federaciji BiH i RS, potvrda koju izdaje Porezna uprava, koja je izdata u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava a može biti original ili kopija.

Dokaz za nerezidente: Dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan a koji je izdat u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava a može biti original ili kopija.

Napomena za rezidente: Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum zainteresiranog ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze koja je izdata u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava a može biti original ili kopija.

2. Ispunjene obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za rezidente BiH: potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) a koja je izdata u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava a može biti original ili kopija.

Dokaz za nerezidente: Dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan a koji je izdat u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava a može biti original ili kopija.

Napomena: U slučaju da zainteresirani ponuđač nije obveznik PDVa, kao dokaz za uslov br.2 potrebno je dostaviti Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Dokaz za rezidente BiH: Original ili kopija izvoda iz sudskog registra, odnosno originalom ili kopijom rješenja nadležne službe za upravu. Datum izdavanja potvrde/izvoda treba biti u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava.

Dokaz za nerezidente: Original ili kopija dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača/nerezidenta kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti. Datum izdavanja dokumenta treba biti u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava.

4. Ekonomska i finansijska podobnost

Dokaz: Odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od tri mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma u kojem banka treba da navede da je navedeni račun glavni račun. Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma treba biti u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava.

Napomena za nerezidente: u slučaju da dokazi koji se dostavljaju nisu izdati na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski/hrvatski/srpski) uz iste se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH.

Napomena: dokumentacija navedena u tačkama 1,2,3 i 4 Poziva mora biti izdata u periodu od objave javnog poziva do krajnjeg roka za podnošenje prijava (03.02.2022. godine do 03.03.2022. godine) a može biti original ili kopija (ne zahtjeva se ovjera kopije).

Analizu prijava vrši komisija BH Telecoma. Lista kvalifikovanih ponuđača će se se objaviti na web stranici Društva i važeća je do momenta objave nove/ažurirane Liste kvalifikovanih ponuđača na web stranici.

Ponuđači koji su ocjenjeni kao kvalifikovani na osnovu javnog poziva nisu obavezni dostavljati dokumentaciju (iz javnog poziva) prilikom učešća u postupcima nabavke koje raspisuje/provodi Društvo. Ponuđači koji nisu dostavili dokumentaciju/nisu učestvovali po javnom pozivu, te se ne nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača po grupama, su obavezni dostavljati svu dokumentaciju traženu TD u postupcima nabavke koje provodi Društvo.

Lista kvalifikovanih ponuđača se ažurira svakih 6 (šest) mjeseci na način da Društvo nakon proteka pet mjeseci od objave prethodne Liste kvalifikovanih ponuđača po grupama na web stranici, objavi javni poziv za prijavu i ažuriranje liste kvalifikovanih ponuđača Društva na web stranici Društva i u minimalno dvije dnevne novine.

Prijava na određenu grupu predmeta nabavki ne isključuje ponuđače da dostave svoje ponude u postupcima nabavke koje provodi Društvo i za drugu grupu predmeta nabavki.

U slučaju da ponuđač nije iskazao interes za prijavu na javni poziv i nije uvršten na listu kvalifikovanih ponuđača, isto se neće smatrati kao ograničavajući faktor za učešće u postupcima nabavki koje provodi Društvo.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na Protokol BH Telecoma, Franca Lehara br. 7, Sarajevo sa naznakom

„Prijava na listu kvalifikovanih ponuđača Dioničkog društva BH Telecom d.d. Sarajevo – ne otvaraj“

Rok za podnošenje prijava je 03.03.2022. godine do 16:00 sati.

Sve eventualne upite u vezi sa objavljenim Javnim pozivom slati na e-mail adrese: kenan.cepic@bhtelecom.ba ili azra.softic@bhtelecom.ba