JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima fiksnih uređaja proizvođača Gigaset i Panasonic

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti:

Pismo autorizacije za 2022. godinu kojim se potvrđuje da je distributer ovlašten od strane proizvođača za isporuku fiksnih uređaja za tržište Bosne i Hercegovine i da može ispuniti sljedeće:

· da može ponuditi uređaje kastimizirane na mrežu BH Telecoma,

· da može obezbijediti i uzorak, odnosno prototip modela (variant) prije njegovog naručivanja,

· da može obezbijediti sljedeće informacije od proizvođača: informacije o planiranom datumu lansiranja novog proizvoda na svjetsko tržište, informacije o datumima prestanka proizvodnje pojedinih modela i informacije o očekivanim budućim promjenama,

· da može obezbijediti promotivnu podršku,

· da može obezbijediti prodajnu i postprodajnu servisnu podršku.

Ovlašteni distributer je dužan dostaviti:

– Izjavu kojom se obavezuje da će fiksne uređaje koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu DDP Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića 18, Incoterms 2010.

– Ukoliko dobavljač nije autorizovani/ovlašteni serviser a ugovorio je servisnu podršku sa trećim pravnim licem, koje je autorizovani/ovlašteni serviser fiksnih uređaja, dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača ponuđenog branda za pružanje servisne podrške, a sa kojim je ponuđač ugovorio servisnu podršku, kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun ponuđača, vršiti servis fiksnih uređaja u skladu sa servisnim ugovorom.

Dobavljač koji za autorizovani servis bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po servisnom ugovoru.

Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača fiksnih uređaja, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe. Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima fiksnih uređaja – ne otvaraj!”

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakve troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-mail adrese: dino.svraka@bhtelecom.ba