J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju malih kućanskih aparata brenda Philips

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi

a) Izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);

b) Finansijski izvještaj za 2021. godinu kojim dokazuje da je pozitivno poslovao na dan 31.12.2021. godine;

c) Izjavu da je ponuđač saglasan u potpunosti ispoštovati sve odredbe Zakona o zaštiti potrošača BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/06 i br. 88/15).

Posebni uslovi

a) Popunjen Formular za podnošenje prijave

b) Autorizaciju (original ili ovjerenu kopiju) da je podnosilac prijave ovlašteni distributer malih kućanskih aparata brenda Philips, a koju izdaje proizvođač/proizvođačeva organizaciona jedinica za tržište BiH (autorizacija treba biti izdata za 2022. godinu) te da može obezbijediti postprodajnu podršku. U slučaju da podnosilac prijave dostavlja autorizaciju proizvođačeve organizacione jedinice zadužene za tržište BiH dužan je u prijavi dostaviti autorizaciju za proizvođačevu organizacionu jedinicu izdatu od strane proizvođača,

c) Izjavu proizvođača/proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH s naznačenim vremenom saradnje podnosioca prijave na poslu distribucije/prodaje konkretnog brenda,

d) Izjavu proizvođača/proizvođačeve organizacione jedinice za tržište BiH s naznačenom sumom ukupnog prometa konkretnog brenda koji je ostvario podnosilac prijave u 2020. i 2021.godini,

e) Zvaničan maloprodajni cjenovnik sa cijenama u koje je uključena komisiona naknada.

Formular za podnošenje prijave i Vodič za popunjavanje formulara po ovom Javnom pozivu, svi zainteresovani mogu dobiti slanjem zahtjeva na e-mail: dino.svraka@bhtelecom.ba azra.halilovic@bhtelecom.ba. i adina.salcinovic@bhtelecom.ba.

Prijave koje ne budu dostavljene u skladu s Formularom za podnošenje prijava neće biti razmatrane.

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakve troškove prijavljenih, kao ni obavezu zaključivanja ugovora. BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv je otvoren 7 radnih dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ili web stranici www.bhtelecom.ba.

Podnošenje prijava

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv za iskazivanje interesa za komisionu prodaju malih kućanskih aparata brenda Philips putem BH Telecom-a (komisionar). – ne otvaraj!”

Dodatne informacije Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem e-mail: dino.svraka@bhtelecom.ba i azra.halilovic@bhtelecom.ba.i adina.salcinovic@bhtelecom.ba.