JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima električnih skutera Segway i oneS

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da može:

– obezbijediti garantni i postgarantni period za proizvode u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH,

– postprodajnu servisnu podršku kroz autorizirani servisni centar u Bosni i Hercegovini, po principu „pickup and return“ sa adrese kupca.

Ovlašteni distributer je dužan dostaviti:

– Pismo proizvođača kojim se potvrđuje da je autorizirani distributer ovlašten za distribuciju i prodaju električnih skutera na tržištu Bosne i Hercegovine u 2022. godini

– Cjenovnik sa detaljnim tehničkim karakteristikama modela električnih skutera

– Izjavu kojom se obavezuje da će električne skutere koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu DDP – skladište Direkcije za promociju, prodaju i podršku, ul. Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo (Incoterms 2010)

– Ukoliko dobavljač nije autorizovani/ovlašteni serviser a ugovorio je servisnu podršku sa trećim pravnim licem, koje je autorizovani/ovlašteni serviser električnih skutera, dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača ponuđenog branda za pružanje servisne podrške, a sa kojim je ponuđač ugovorio servisnu podršku, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun ponuđača, vršiti servis električnih skutera u skladu sa Servisnim ugovorom.

Dobavljač koji za autorizovani servis bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po Servisnom ugovoru.

Svi dokumenti trebaju biti originalni i potpisani od strane ovlaštene osobe te prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima električnih skutera Segway i oneS – ne otvaraj!”

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-mail adrese:dino.svraka@bhtelecom.ba