JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Apple

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Apple ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da može:

– obezbijediti garantni i postgarantni period za Apple proizvode u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH,

– postprodajnu servisnu podršku kroz autorizirane servisne centre u Bosni i Hercegovini,

– redovne obuke Apple autoriziranog trenera na jednom od službenih jezika u BiH za prodajno osoblje.

Ovlašteni distributer je dužan dostaviti:

– Pismo proizvođača kojim se potvrđuje da je Apple autorizirani distributer ovlašten za distribuciju i prodaju Apple proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine u 2022. godini

– Izjavu kojom se obavezuje da će uređaje koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu CIP – skladište Direkcije za promociju, prodaju i podršku, ul. Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo (Incoterms 2010)

– Izjavu o mogućnosti kastimizacije uređaja na mrežu BH Telecoma.

Svi dokumenti trebaju biti originalni i potpisani od strane ovlaštene osobe te prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača APPLE – ne otvaraj!”

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-mail adrese: dino.svraka@bhtelecom.ba