Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom VoIP/IP centrex sistemom.

BH Telecom započinje ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom VoIP/IP centrex sistemom. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranje terminalne opreme za pružanje govorne usluga preko VoIP/IP centrex sistema BH Telecoma. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti sa BH Telecom VoIP/IP centrex sistemom. Ova aktivnost odnosi se isključivo na tip terminalne opreme navedene u ovom javnom pozivu.

U skladu sa novim poslovnim modelom BH Telecom je donio odluku da potpiše ugovore o isporuci opreme sa većim brojem vendora u slučaju da isti prethodno dobiju potvrdu o usaglašenosti. Rangiranje vendora koje će se sprovesti će dovesti do procenutalne raspodjele u okviru ukupne količine uređaja.

Potvrde o usaglašenosti uređaja sa BH Telecom VoIP/IP centrex sistemom koristit će se kao sastavni dio dokumentacije ponuđača u postupcima nabavke terminalne opreme i bit će obavezujući dio dokumentacije ponuđača. Potvrde o usaglašenosti će važiti isključivo za tip i verziju hardvera i eventualno softvera (firmver i ostale softverske komponente uređaja) uređaja koji se dostavi na testiranje. Rok važenja Potvrde o usaglašenosti je 2 godine. Nakon isteka ovog roka dobavljač po potrebi može zatražiti reizdavanje potvrde o usaglašenosti. Ukoliko se nakon izdavanje potvrde o usaglašenosti izvrše određene promjene u BH Telecom VoIP/IP centrex sistemu (upgrade ili dodavanje dodatnih funkcionalnosti) unutar perioda važenja potvrde o usaglašenosti uređaja, BH Telecom će obavijestiti ponuđače i prema potrebi zatražiti ponovni postupak testiranja/usaglašavanja.

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite terminalne uređaje koji odgovaraju traženim spefikacijama navedenim u ovom javnom pozivu, na adresu:
BH Telecom d.d.Sarajevo
Direkcija ID za TIRS
Franca Lehara 7, Sarajevo
sa naznakom:“ Terminalna oprema za testiranje <XXXX>“.

Detalji o tipu uređaja su dati u nastavku ovog oglasa.

Predaja uređaja na provjeru usaglašenosti se vrši 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a sam postupak provjere usaglašenosti traje još dodatnih 120 dana što limitira trajanje cjelokupnog procesa na ukupno 150 dana.

Uređaje, minimalno tri komada, je potrebno dostaviti u originalnom, kompletnom pakovanju, što uključuje i: adapter za napajanje, sve potrebne kablove, softver za izradu konfiguracijskih fajlova za provisioning ukoliko je isti potreban, sa detaljnom dokumentacijom za instalaciju i podešavanje softvera i pravljenje konfiguracijskih fajlova. Ukoliko softver za izradu konfiguracijskih fajlova nije potreban, potrebno je dostaviti detaljan opis procedure za izradu konfiguracijskih fajlova na zahtjev.

Potrebno je dostaviti detaljnu dokumentaciju (obavezno opis proizvoda „Data sheet“) i ostale elemente potrebne za uspješno testiranje kao što je uputstvo za konfiguraciju uređaja („Manual“).

Takođe je potrebno navesti sljedeće podatke:
– Proizvođač opreme sa kontakt podacima za tehničku podršku
– Model (kodna oznaka uređaja koja se koristi prilikom dostavljanja ponude BH Telecom-u)
– Softverska verzija na uređaju
– Hardverska verzija za uređaj
– Serijski broj
– MAC adresa

Testiranje opreme će se vršiti u propisanom radnom vremenu BH Telecom-a od 7:30h do 16:00h i u tom vremenu će biti omogućen dolazak predstavnika proizvođača opreme.
Ukoliko testiranje bude uspješno, od tri dostavljena testna komada terminalne opreme, nakon testiranja će biti vraćen samo jedan komad, dok će se druga dva zadržati radi usaglašavanja sa budućim verzijama sistema. Opremu je moguće preuzeti lično.

U slučaju nedobivanja potvrde o usaglašenosti uređaja sa BH Telecom VoIP/IP centrex sistemom u zadanom roku, ponuđač treba preuzeti sve dostavljene primjerke uređaja.
Terminalni uređaji koji su predmet ovog javnog poziva pripadaju sljedećem tipovima uređaja:
TIP1 2-portni VoIP adapter
TIP2 8-portni VoIP adapter
TIP3 24-portni VoIP adapter
TIP4 VoIP telefon – žični
TIP5 VoIP telefon – bežični
TIP6 VoIP telefon – žični sekretarski

CJELOKUPNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OPREME PO JAVNOM POZIVU ZA DOSTAVU TERMINALNE OPREME RADI PROVJERE USAGLAŠENOSTI SA BH TELECOM VoIP/IP centrex SISTEMOM:
Linkovi na tehničku specifikaciju i listu testova:
TIP1, 2 i 3 – VoIP adapteri
TIP4 – VoIP telefon – žični
TIP5 – VoIP telefon – bežični
TIP6 – VoIP telefon – žični sekretarski

Kontakt e-mail adresa: CPE@bhtelecom.ba

BH Telecom zadržava pravo da po potrebi proširi navedenu listu testova u skladu sa tehničkom specifikacijom i međunarodnim standardima. Takva proširenja moguća su u slučajevima da se u procesu certifikacije desi izmjena u vezanim sistemima BH Telecoma, odnosno da se u procesu certifikacije uoče nepredviđeni problemi i sl. U takvom slučaju, svi eventualni dodatni testovi će biti dostavljeni svim ponuđačima, te je moguće, uz objektvnu argumentaciju, eventualno produžiti rok za završetak certifikacije u okviru ovog ciklusa, o čemu odluku donosi BH Telecom.