Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom 4G/3G/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom 4G/3G/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranje terminalne opreme za pružanje triple play širokopojasnih usluga preko 4G/3G mreže BH Telecoma. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti sa BH Telecom 4G/3G/IPTV/VoIP/ACS sistemom. Ova aktivnost odnosi se isključivo na tip terminalne opreme navedene u ovom javnom pozivu.

U skladu sa novim poslovnim modelom BH Telecom je donio odluku da potpiše ugovore o isporuci opreme sa većim brojem vendora u slučaju da isti prethodno dobiju potvrdu o usaglašenosti. Rangiranje vendora koje će se sprovesti će dovesti do procenutalne raspodjele u okviru ukupne količine uređaja.

Potvrde o usaglašenosti uređaja sa BH Telecom 4G/3G/IPTV/VoIP/ACS sistemom koristit će se kao sastavni dio dokumentacije ponuđača u postupcima nabavke terminalne opreme i bit će obavezujući dio dokumentacije ponuđača. Potvrde o usaglašenosti će važiti isključivo za tip i verziju hardvera i softvera (firmver i ostale softverske komponente uređaja) uređaja koji se dostavi na testiranje. Rok važenja Potvrde o usaglašenosti je 2 godine. Nakon isteka ovog roka dobavljač po potrebi može zatražiti reizdavanje potvrde o usaglašenosti. Ukoliko se nakon izdavanje potvrde o usaglašenosti izvrše određene promjene u BH Telecom 4G/3G/IPTV/VoIP/ACS sistemu (upgrade ili dodavanje dodatnih funkcionalnosti) unutar perioda važenja potvrde o usaglašenosti uređaja, BH Telecom će obavijestiti ponuđače i prema potrebi zatražiti ponovni postupak testiranja/usaglašavanja.

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite terminalne uređaje koji odgovaraju traženim spefikacijama navedenim u ovom javnom pozivu, na adresu:
BH Telecom d.d.Sarajevo
Direkcija ID za TIRS
Franca Lehara 7, Sarajevo
sa naznakom:“ Terminalna oprema za testiranje <XXXX>“.

Detalji o tipu uređaja su dati u nastavku ovog oglasa.

Predaja uređaja na provjeru usaglašenosti se vrši 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a sam postupak provjere usaglašenosti traje još dodatnih 120 dana što limitira trajanje cjelokupnog procesa na ukupno 150 dana.

Uređaje, minimalno tri komada, je potrebno dostaviti u originalnom, kompletnom pakovanju, što uključuje: adapter za napajanje, sve potrebne kablove, softver za izradu konfiguracijskih fajlova za provisioning ukoliko je isti potreban, sa detaljnom dokumentacijom za instalaciju i podešavanje softvera i pravljenje konfiguracijskih fajlova (ovaj softver mora biti konzolna aplikacija kako bi se mogla koristiti za automatsko generiranje konfiguracijskih fajlova od strane provisioning sistema BH Telecoma). Ukoliko softver za izradu konfiguracijskih fajlova nije potreban, potrebno je dostaviti detaljan opis procedure za izradu konfiguracijskih fajlova na zahtjev. Potrebno je dostaviti i jedan primjerak eksterne antene za vanjsku montažu (u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije) zajedno sa priključnim kablovima i odgovarajućim konektorima za spajanje na uređaj.

Potrebno je dostaviti detaljnu dokumentaciju (obavezno opis proizvoda „Data sheet“) i ostale elemente potrebne za uspješno testiranje kao što je uputstvo za konfiguraciju uređaja („Manual“).

Takođe je potrebno navesti sljedeće podatke:
– Proizvođač opreme sa kontakt podacima za tehničku podršku
– Model (kodna oznaka uređaja koja se koristi prilikom dostavljanja ponude BH Telecom-u)
– Softverska verzija na uređaju
– Hardverska verzija za uređaj
– Precizne informacije o količini memorije na uređaju (SD RAM i flash memorije);
– Precizne informacije o OS-u koji se koristi na uređaju kao i chipsetu.
– Serijski broj
– MAC adresa

Testiranje opreme će se vršiti u propisanom radnom vremenu BH Telecom-a od 7:30h do 16:00h i u tom vremenu će biti omogućen dolazak predstavnika proizvođača opreme.
Ukoliko testiranje bude uspješno, od tri dostavljena testna komada terminalne opreme, nakon testiranja će biti vraćen samo jedan komad, dok će se druga dva zadržati radi usaglašavanja sa budućim verzijama sistema. Opremu je moguće preuzeti lično.

U slučaju nedobivanja potvrde o usaglašenosti uređaja sa BH Telecom 4G/3G/IPTV/VoIP/ACS sistemom u zadanom roku, ponuđač treba preuzeti sve dostavljene primjerke uređaja.
Terminalni uređaj koji je predmet ovog javnog poziva pripada sljedećem tipu uređaja:
4G/3G HG (Home Gateway)
• 1 USIM card slot
• Ethernet port (RJ-45) switch
• min. Wi-Fi 11n 2:2×2
• min. 1 Voice Port (RJ-11)

CJELOKUPNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OPREME PO JAVNOM POZIVU ZA DOSTAVU TERMINALNE OPREME RADI PROVJERE USAGLAŠENOSTI SA BH TELECOM 4G/3G/IPTV/VoIP/ACS SISTEMOM:
Link na tehničku dokumentaciju:
4G/3G HG (Home Gateway)
Kontakt e-mail adresa: CPE@bhtelecom.ba
Lista testova se može preuzeti sa sljedećeg linka:
4G/3G HG (Home Gateway) – lista testova

BH Telecom zadržava pravo da po potrebi proširi navedenu listu testova u skladu sa tehničkom specifikacijom i međunarodnim standardima. Takva proširenja moguća su u slučajevima da se u procesu certifikacije desi izmjena u vezanim sistemima BH Telecoma, odnosno da se u procesu certifikacije uoče nepredviđeni problemi i sl. U takvom slučaju, svi eventualni dodatni testovi će biti dostavljeni svim ponuđačima, te je moguće, uz objektvnu argumentaciju, eventualno produžiti rok za završetak certifikacije u okviru ovog ciklusa, o čemu odluku donosi BH Telecom.