Zahtjev za dostavljanje informativne ponude (RFI – Request for Information) Zamjena dotrajalih aku baterija u TK objektima BH Telecom-a

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI o tehničkim rješenjima za zamjenu zastarjelih sistema napajanja sa aku baterijama i zamjenu dotrajalih aku baterija u postojećim sistemima napajanja.

Cilj RFI-a je da se prikupe detaljne informacije u vendorima, rješenjima i opremi koja se može naći na tržištu, a radi kvalitetnog planiranja eventualne nabavke predmetnog rješenja.

Sve zainteresovane kompanije trebaju poslati mail u kojem će pokazati interes za predmetni projekat na slijedeće adrese:

Naida Pačo (email: naida.paco@bhtelecom.ba)

Aida Mujezinović (email: aida.mujezinovic@bhtelecom.ba);

Krajnji rok za dostavu svih odgovora na RFI je 06.09.2021. godine. (Novi krajnji rok je: 13.09.2021. godine).

Naglašavamo da kompletna procedura RFI ne obavezuje BH Telecom za nabavku i implementaciju bilo kojeg od ponuđenih rješenja, niti obavezuje da se ponuđena rješenja moraju planirati ili implementirati u bilo kojem obliku u budućnosti u BH Telecomu.

  1. Osnovni podaci o Investitoru

BH Telecom d.d. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Franca Lehara br. 7, najveći je pružalac telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini, u oblasti fiksne i mobilne telefonije, prenosa podataka i multimedijalnih usluga. Kompaniju bitno obilježavaju: nizak nivo zaduženosti, razvijena tehnološka infrastruktura u skoro svim dijelovima mreže, te vlastiti ljudski i stručni potencijal. BH Telecom kao mrežni operator posjeduje, održava, nadzire i eksploatiše pristupnu, core i servisnu mrežu, te mrežu IT podrške.

  1. Svrha RFI dokumenta

Dokument predstavlja zahtjev za dostavom informacija o tehničkim rješenjima za zamjenu dotrajalih aku baterija različitih kapaciteta na ukupno cca. 300 objekata rasprostranjenih na cijeloj teritoriji na kojoj BH Telecom pruža usluge. Svrha dokumenta je da se pozovu zainteresirani ponuđači kako bi dali svoja tehnička rješenja i okvirne cijene i zavisno od potrebe održali prezentaciju o proizvodima koje nude iz ovoga domena, posebno u slučaju da ponude aku baterije Li-ion tehnologije.

  1. Postojeće stanje

Na cca. 300 objekata BH Telecom-a postojeće aku baterije su dotrajale i ne mogu obezbijediti minimalnu zahtjevanu autonomiju opreme, uglavnom zbog starosti ili oštećenja nastalih usljed neadekvatnih temperaturnih uslova i nestabilnog mrežnog napajanja. Većinom je riječ o bezodržavajućim GEL-VRLA aku baterijama proizvođača Sonnenschein-Exide tip A412/120 FT ili A412/50 instaliranim i integriranim u ispravljačkim sistemima napajanja koji su opremljeni sa digitalnim kontrolerima tipa MCU 1000+ proizvođača Benning ili tipa SC 200 proizvođača Eaton. Unutar svakog ormara ispravljačkog sistema predviđene su namjenske police za smještaj aku baterija.

  1. Zahtjevi Investitora

Podnosioci prijave na RFI mogu ponuditi aku baterije u bilo kojoj baterijskoj tehnologiji, koje će zadovoljiti zahtjeve za minimalnom isporučenom energijom navedene u Tabeli 1 (Prilog) za svaki tip posebno. U okviru opisa ponuđenih tehničkih rješenja navesti tehnologiju izvedbe, nazivni kapacitet, broj blokova (baterija) i dimenzije, životni vijek i broj ciklusa punjenja/pražnjenja. Pored toga za svaki ponuđeni tip aku baterije neophodno je prikazati zavisnost kapaciteta i napona o struji pražnjenja, tako da bude jasno koji je stvarni kapacitet ponuđene baterije. Potrebno je jasno iskazati količinu energije koju baterija može dati u jednom ciklusu uzimajući uzimajući u obzir dozvoljenu dubinu praženjenja.

Uzimajući u obzir postojeće stanje u objektima tj. postojeću opremu ispravljačkih sistema napajanja, potrebno je da ponuđači navedu sve eventualne bitne pojedinosti i specifičnosti vezane za integraciju aku baterija u postojeće ormare sistema napajanja. Navesti eventualnu dodatnu opremu (konvertore, nove kontrolere i sl.) kao i jediničnu cijenu iste, koja je neophodna da bi se aku baterije integrisale u postojeće sisteme i funkcionirale kao povezana cjelina sa mogučnošću uvezivanja u sistem daljinskog nadzora. U obzir uzeti i prostorna ograničenja s obzirom da se aku baterije mjenjaju u postojećim ormarima te ponuditi aku baterije manjih ili istih dimenzija od postojećih.

Aku baterije koje se nude moraju imati reference u telekomunikacijama, što znači da su u primjeni kod najmanje dva telekom operatera (navesti u koloni Reference).

  1. Odgovor na zahtjeve Investitora

Podnosioci prijave na RFI dokument trebaju dostaviti odgovore prema zahtjevanoj strukturi   (obavezni zahtjevi i tabelarni prikaz po upitima). Podnosilac prijave za RFI dokument mora dostaviti potpunu specifikaciju i opis mogućeg rješenja, važeće proizvođačke kataloge/prospekte i ostalu tehničku dokumentaciju.

Sva komunikacija i dodatna pitanja na RFI dokument se vrše isključivo putem email-a. Kontakt osobe u BH Telecomu za pitanja u vezi ovog RFI su: aida.mujezinovic@bhtelecom.ba i naida.paco@bhtelecom.ba.

Informativna ponuda se može dostaviti na dole navedene mail adrese.

INFORMACIJE O VENDORU – PODNOSIOCU PRIJAVE

PitanjeOdgovor
Naziv kompanije 
Lokacija/adresa kompanije 
Lokacija/adresa lokalnog ureda ili partnera u BiH 
Telefon kompanije i telefon lokalnog ureda 
Kontakt osoba za dostavu odgovora za RFI dokument (ime i prezime, email, telefon) 

 

Rok za dostavu ponuda na RFI: 06.09.2021.g.

 

 Prilog: Tabela 1

O D G O V O R I
TipVrsta objektaMinimalna iskoristiva energija aku baterija t=10hOkvirni broj objekataTehnologijaNaziv, tip i karakteristikeReferenceGarantni period (god)Informativna jedinična cijena (KM)
1.BS,RSS21,6 kWh70
2.BS,US17,28 kWh25
3.BS,US11,52 kWh100
4.BS,US5,76 kWh60
5.BS-prenos, US2,4 kWh40