JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača) za oglašavanje BH Telecoma na OOH i indoor backlight površinama u javnom gradskom prevozu u 2022. i 2023. godini, BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor površine i indoor backlight površine u javnom gradskom prevozu na području teritorije BiH (FBiH, RS i Distrikta Brčko), i koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti, da dostave podatke u vezi sa OOH i indoor površinama kojima raspolažu.

Po ovom Javnom pozivu BH Telecoma d.d. Sarajevo, pravna lica, potencijalni ponuđači usluga zakupa OOH i indoor backlight površina u javnom gradskom prevozu, BH Telecomu su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Izjavu na memorandumu pravnog lica da BH Telecomu može ponuditi:

– preko 50 raspoloživih City Light površina

– preko 100 raspoloživih Billboard površina

– superboard/megaboard/wallscape u jednom od sljedećih gradova: Sarajevo, Tuzla, Mostar, Banja Luka, Zenica

– oglašavanje na preko 50 trafika/uključujući i brendiranje trafika

– oglašavanje na preko 100 raspoloživih banderola

– oglašavanje na backlight plakatima unutar vozila javnog gradskog saobraćaja – solo i zglobni autobus/ tramvaj/ trolejbus u sljedećim gradovima: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica, Brčko, Bihać

– oglašavanje na vanjskoj površini autobusa (limene površine i do 50% staklene površine) u sljedećim gradovima: Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, Bihać i Brčko (najfrekventnije gradske linije),

u periodu od dvije godine, počev od 1. januara 2022.godine.

2. Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponuđača) u sudski registar, sa prilozima.

3. Notarski obrađenu/ovjerenu Izjavu datu pod materijalnom i svakom drugom odgovornosti i ovjerenu pečatom pravnog lica i potpisom odgovornog lica pravnog lica, ponuđača OOH i indoor površina, da pravno lice (ponuđač) ima sva potrebna odobrenja nadležnih organa / institucija / kompanija koje se bave javnim gradskim prevozom, za sve površine koje nudi za oglašavanje BH Telecomu.

4. Fotografije (u elektronskoj formi) i naznačene pozicije svih outdoor i indoor backlight oglasnih površina u javnom gradskom prevozu sa kojima raspolaže firma.

5. Tabelarni spisak svih OOH površina za oglašavanje, sa naznačenom adresom/gradom gdje se svaka nalazi površina, dimenzijama oglasne površine i podatkom da li je oglasna površina osvjetljena ili nije. Tabelarni spisak je potrebno dostaviti i za indoor backlight plakate unutar javnog gradskog prevoza i za oglašavanje na vanjskoj površini autobusa sa naznačenom linijom na kojoj saobraća vozilo, gradom u kojem saobraća, dimenzijama backlight plakata, tipom vozila.

6. Zvaničan cjenovnik ponuđenih površina.

7. Ime i kontakt telefon odgovorne osobe pravnog lica, pružaoca usluga OOH i indoor oglašavanja.

Navedena dokumentacija se dostavlja putem pošte, na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

sa naznakom: „Outdoor oglašavanje – 2022. i 2023.“.

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Rok za prijavljivanje/dostavu podataka BH Telecomu je 40 dana od datuma objave Javnog poziva u dnevnoj štampi i na web stranici BH Telecoma www.bhtelecom.ba.