JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

 

LOT – 1 Rashodovane akumulatorske baterije (456 komada)
Stanje opreme: korišteno
Početna prodajna vrijednost – 18.000,00 KM (netto)
Vrsta postupka/način prodaje – Pismeno javno nadmetanje
Visina i način polaganja depozita – 18.000,00 KM – Žiralno
Način plaćanja: Avans 100%
Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

 

LOT – 2 Rashodovane RR i GSM Antene (1102 komada) sa pripadajucim jumper i feeder kablovima ( cca.6 tona) i TMA uređajima (128 komada)
Stanje opreme: korišteno
Početna prodajna vrijednost – 15.000,00 KM (netto)
Vrsta postupka/način prodaje – pismeno javno nadmetanje
Visina i način polaganja kaucije – 15.000,00 KM – Žiralno
Način plaćanja: Avans 100%
Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

LOT – 3 Rashodovani rezervni dijelovi za telefonske centrale i bazne stanice sa pripadajućim napojnim i priključnim kablovima
Stanje opreme: novo i korišteno
Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (netto)
Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija
Visina i način polaganja depozita – 2.000,00 KM – Žiralno
Način plaćanja: Avans 100%
Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

LOT – 4 Rashodovani sistemi napajanja za centrale (10 komada) i ispravljaci (72 komada)
Stanje opreme: korišteno
Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)
Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija
Visina i način polaganja kaucije – 3.000,00 KM – Žiralno
Način plaćanja: Avans 100%
Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

LOT – 5 Rashodovani POTS terminalna oprema (511 komada)
Stanje opreme: nekorišteno
Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)
Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija
Visina i način polaganja kaucije – 1.000,00 KM – Žiralno
Način plaćanja: Avans 100%
Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

LOT – 6 Rashodovani sistemi klimatizacije (9 komada)
Stanje opreme: korišteno/ neispravno
Početna prodajna vrijednost – 500,00 KM (netto)
Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija
Visina i način polaganja depozita – 500,00 KM – Žiralno
Način plaćanja: Avans 100%
Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

 

II.

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovanih sredstava Društva Alipšain most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom u terminu od 09.00 – 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.

Osobe ovlaštene za davanje informacija: – Kemal Šalaka, T: 062 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba) – Sead Bičo, T: 033 766 666; ( sead.bico@bhtelecom.ba)

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na sljedećim lokacijama:

ü Skladište rashodovane opreme Alipašin most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, Sarajevo

ü Prirucno skladište rashodovane opreme Telecom inženjering, Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava društva koja je imenovana od strane Generalnog direktora Rješenjem broj: 03-16-75333-8/20 od 23.09.2020. godine!

 

III.

 • Način prodaje:
  • Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT-ove: 3,4,5,6
  • Pismeno javno nadmetanje za LOT-ove 1,2
 • Depozit / garancija za ozbiljnost ponude:
  • Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 (odnosi se na ponuđače – pravna i fizička lica) u iznosu od 100% početne prodajne vrijednosti LOT-a na kojem učestvuje.
 • Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom odnosno zadržavanjem iznosa depozita u visni postignute kuporodajne cijene.
 • Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz obostrani potpis otpremnice / zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadnu reklamaciju.
 • Povrat uplaćenih sredstava koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući/transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita.
 • U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude (depozit), a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.
 • Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

 

IV.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju / licitaciji za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovog javnog poziva se trebaju predati na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa upisanim podacima o ponuđaču i naznačenim brojem LOT-a/ova za koje učestvuje sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 05.2.3-175-2608/21 -1 (NE OTVARATI!)“, najkasnije do srijede 20.01.2021.godine do 10:00 sati (za sve LOT-ove)

 • Prijave koje na Protokol BH Telecom-a d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!
  • Prijava treba da sadrži:
   1. prijavu sa upisanim iznosom incijalne ponude/ cijene za svaki LOT,
   2. lične i kontakt podatke o ponuđaču ( adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,
   3. ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica – ovjera Opština,
   4. ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica – ovjera Opština,
   5. potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,
   6. potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana – ovjera Opština,
   7. potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu iskoristiti za dalju upotrebu (za LOT 5,6) – ovjera Opština
   8. potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude (30 dana) – ovjera Opština,
   9. dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije) – Uplatnica,
   10. odobrenje nadležnog organa za zbrinjavanje elektroničkog otpada (LOT 1,2,3,4)
 • Javno nadmetanje će se obaviti u petak 22.01.2021.godine u 10:00 sati (za sve LOT-ove), u upravnoj zgradi Društva – Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Sala za sastanke, V sprat.
 • Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.
 • Prisustvovanje na javnom nadmetanju dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima uz obavezno pridržavanje svih važećih epidemidemioloških mjera.
 • U sali može biti prisutno samo jedno lice ispred svakog ponuđača.