J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, kako slijedi:

 1. 20. Software Engineer, VSS – 2 (dva) izvršioca u Sektoru za CRM i DX rješenja, sa mjestom rada u Tuzlanskom kantonu (1 izvršilac) i Hercegovačko – neretvanskom kantonu (1 izvršilac),2.
 2.  41. QA Engineer, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Sektoru za IT integracije, aktivaciju i upravljanje servisima, sa mjestom rada u Tuzlanskom kantonu,
 3.  54. Software Engineer, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Sektoru za BIDW i FMRA rješenja, sa mjestom rada u Zeničko – dobojskom kantonu,
 4.  72. Software Engineer, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Sektoru za billing i sisteme upravljanja prihodima, sa mjestom rada u Tuzlanskom kantonu,
 5.  93. Basic Admin, VSS – 1 (jedan izvršilac) u Službi za IT infrastrukturu, Sektor za IT platformu i podršku, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo,
 6.  99. Basic Admin, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za informacionu sigurnost, Sektor za IT platformu i podršku, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo.

Kratak opis poslova za radna mjesta pod 1), 3) i 4)

 1. Razvija, prilagođava i modifikuje IT servise,
 2. Učestvuje u radu Agilnih timova,
 3. Učestvuje u izradi dizajna IT servisa,
 4. Učestvuje u pripremi i konfiguraciji testno/razvojno/produkcijsko i mikroservisno okruženja (primjenjuje DevOps metodologiju),
 5. Učestvuje u izradi testnih scenarija i testiranjima,
 6. Učestvuje u tranziciji i implementaciji novih i/ili unaprijeđenih IT servisa u produkcijsko okruženje (primjenjuje DevOps metodologiju),
 7. Izrada dokumentacije i uputstava u skladu sa QMS procedurama BH Telecoma,
 8. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na drugoj liniji podrške.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 2)

 1. Zadužen je za eksploataciju sistema za manje složene poslove,
 2. Radi setup manje složenih usluga,
 3. Pronalazi nečiste podatke i daje prijedlog za njihovo čišćenje (Data Quality),
 4. Koodinira i učestvuje u izradi testnih scenarija i provodi testiranje u razvojnom i testnom okruženju, funkcionalna i sveobuhvatna testiranja, testove prihvatanja,
 5. Vodi procese testiranja od strane krajnjih korisnika,
 6. Učestvuje u pripremi zadataka iz domena tranzicije po definisanoj dinamici i vrši obuke,
 7. Vrši aktivnosti obuke superkorisnika,
 8. Vrši poslove pripreme tranzicije u produkciju IT servisa,
 9. Vrši aktivnosti izrade korisničke dokumentacije i uputstava IT u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma,
 10. Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja,
 11. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na drugoj liniji podrške,
 12. Priprema potrebne izvještaje.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 5)

 1. Vrši poslove iz oblasti konfigurisanja, nadzora i podešavanja operativnih sistema i servisa operativnih sistema,
 2. Vrši poslove iz oblasti konfigurisanja, nadzora i podešavanja računarske mreže, mrežnih servisa i mrežnih data centar tehnologija,
 3. Vrši poslove iz oblasti instalacije, konfigurisanja, nadzora i podešavanja HW i SW u Datacentru i sistema za pohranu podataka,
 4. Administrira i prati rad IT infrastrukture,
 5. Administrira i prati rad mrežnih operativnih sistema,
 6. Učestvuje u implementaciji rješenja iz navedenih oblasti,
 7. Učestvuje u implementaciji svih novih IT servisa u sve dijelove preduzeća.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 6)

 1. Vrši poslove iz oblasti konfigurisanja, nadzora i podešavanja sistema sigurnosti i zaštite podataka,
 2. Vrši poslove iz oblasti projektovanja i konfigurisanja rješenja iz oblasti sigurnosti i zaštite podataka,
 3. Vrši poslove iz oblasti sigurnosti i zaštite podataka,
 4. Prati i analizira rad i stabilnost rješenja iz oblasti sigurnosti i zaštite podataka,
 5. Administrira i prati rad rješenja iz oblasti sigurnosti i zaštite podataka,
 6. Učestvuje u implementaciji rješenja iz navedenih oblasti,
 7. Učestvuje u implementaciji svih novih IT servisa u sve dijelove preduzeća.

I  Opšti uslovi za sva radna mjesta

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II  Posebni uslovi

Za radno mjesto pod 1), 3) i 4)

 1. a) VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), sa završenim:
  – Elektrotehnički fakultet, smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika),
  – Ekonomski fakultet, smjer: Informatika/Menadžment,
  – Prirodno-matematički fakultet, smjer: Informatika,
  – Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti, smjera: Informatika,
 2. b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

Za radno mjesto pod 2)

 1. a) VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), sa završenim:
  – Elektrotehnički fakultet, smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika),
  – Ekonomski fakultet, smjer: Informatika/Menadžment,
  – Prirodno-matematički fakultet, smjer: Informatika,
  – Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti, smjera: Informatika,
 2. b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine.

Za radno mjesto pod 5)

 1. a) VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), sa završenim:
  – Elektrotehnički fakultet, smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika,
  – Ekonomski fakultet, smjer: Informatika,
  – Prirodno-matematički fakultet, smjer: Matematika/Informatika,
  – Fakultet informacionih tehnologija,
  – Saobraćajni fakultet i ostali tehnički akreditovani fakulteti,
 2. b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godine.

Za radno mjesto pod 6)

 1. a) VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), sa završenim:
  – Elektrotehnički fakultet, smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika,
  – Ekonomski fakultet, smjer: Informatika,
  – Prirodno-matematički fakultet, smjer: Matematika/Informatika,
  – Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti, smjera: Informatika,
 2. b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godine.

III  Način prijave

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

 1. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.
 3. Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 1 (jednu) godine. Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti  i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme (Potvrda o statusu).
 4. Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i     dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci

Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do  26.09.2022. godine.                   

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije- ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7,  71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.