JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Direkciji Bihać Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) u Službi za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu, kako slijedi:

· 25. Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Bosanskoj Krupi

Kratak opis poslova:

1. Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, po nalogu neposrednog rukovodioca i izvan prodajnog mjesta,

2. Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnim mjestima,

3. Permanentno praćenje potreba rezidencijalnih korisnika i optimizacija korištenja usluga, te informisanje, edukacija i podrška korisnicima,

4. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,

5. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma, te po potrebi obavlja poslove kontolora,

6. Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promtnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa,

7. Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi,

8. Vrši prijem, obradu zahtjeva i reklamacija za usluge,

9. Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima,

10. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,

11. Stalno komunicira sa korisnicima uz ponavljanje istovrsnih zadataka,

12. Dugotrajno boravi u relativno malom prostoru.

13. Radi u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (poslovi se obavljaju na radnom mjestu sa strujanjem hladnog i toplog zraka).

14. Radi na radnom mjestu mjestu sa povećanim strujanjem prašine.

15. Poslovi koje obavlja zahtijavaju posebne psiho-fizičke sposobnosti (visok stepen pažnje i usredotočenosti na posao).

16. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,

17. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,

18. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova.

I Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 (pet) dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova), koje nije starije od 3 mjeseca.

II Posebni uslovi

– SSS (IV stepen stručne spreme) – završena srednja škola tehničkog ili društvenog smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o sticanju tražene stručne spreme,

– Uvjerenje o državljanstvu (koje nije starije od 6 (šest) mjeseci),

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

1. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija,

2. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

3. Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

4. Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca, na zahtijevanom stepenu stručne spreme (potvrda o statusu).

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 06.09.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Bihać

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 25. Šalterski radnik – ne otvarati”

Ul. Bosanska br. 5

77000 Bihać

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Bihać nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidat, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Bihać na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, možete naći na slijedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.