J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku podršku na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu, kako slijedi:

· 114.Tehničar za kablovske sisteme, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Zenici

Kratak opis poslova:

1. Obavlja poslove redovnog i investicionog održavanja i otklanjanja smetnji na kablovima,

2. Učestvuje na poslovima mjerenja, lociranja i otklanjanja smetnji na kablovima,

3. Lično je odgovoran za tehničku ispravnost alata, zaštitne opreme i ostale stručne opreme sa kojom raspolaže,

4. Pri izvođenju radova na građevinskim objektima kojima su ugroženi kablovi vrši češće obilaske i upozorava izvođača radova na potrebu čuvanja kablova, procjenjuje i prikuplja potrebne dokumente za zaštitu kablova,

5. Vrši traganje i iskoličenje kablova i po potrebi vozi službeno vozilo,

6. Rad u kablovskoj kanalizaciji, podrumima, zgradama (rad na visini) ,iskopanim kablovskim rovovima trasa optičkih spojnih puteva (rad u vlazi, rad ispod nivoa zemlje, rad na visokim i niskim temperaturama, rad u agresivnim sredinama, rad u neposrednoj blizini saobraćajnica).

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova), koje nije starije od 3 mjeseca.

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme) – završena Srednja tehnička škola, elektro smjer

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Uvjerenje o državljanstvu (koje nije starije od 6 (šest) mjeseci),

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

1. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.

2. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

3. Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 30.08.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica

Sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za radno mjesto 114. Tehničar za kablovske sisteme- ne otvarati”

Ul. Masarykova 46

72000 Zenica

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.