J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radnom mjestu, kako slijedi:

· 18. Stručni saradnik – MVK, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Zenici

Kratak opis poslova:

1. Izvršava pripadajuće poslove prodaje,

2. Izvršava poslove implementacije i prodaje novih servisa i usluga,

3. Stara se o primjeni zakonskih propisa i važećih akata,

4. Sačinjava ponude, predračune i ugovore po složenijim zahtjevima a u skladu sa važećim dokumentima,

5. Vrši evidentiranje, obradu i prosljeđivanje na realizaciju zahtjeva i generisanih radnih naloga kao i njihovo praćenje do konačne realizacije,

6. Vrši ažuriranje podataka na postojećim korisnicima, konačan pregled kompletnosti i ispravnosti dokumenata po realizaciji zahtjeva korisnika,

7. Vrši pripremu i slanje odluka i obavijesti korisnicima, verifikaciju predmeta i pripremu za arhiviranje,

8. Vodi kompletnu korespondenciju i praćenje realizacije zahtjeva,

9. Kontroliše i odgovara na primljene zahtjeve za usluge, te prati propisane rokove za rješavanje zahtjeva,

10. Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija,

11. Priprema ponude i prezentacije usluga u skladu sa važećim dokumentima u koordinaciji sa nadležnim OJ,

12. Priprema i zaključuje ugovore o prodaji sa poslovnim korisnicima i vrši postprodajnu podršku u koordinaciji sa nadležnim OJ,

13. Prati realizaciju ugovorenih uslova,

14. Realizuje programe, organizira i provodi edukacije za plasman usluga poslovnim korisnicima,

15. Prikuplja informacije o potrebama korisnika i analizira ponašanje u konzumaciji usluga,

16. Vrši poslove skladištenja roba za koje je zadužen, te brine o zalihama i materijalno odgovara za iste,

17. Izvještava o realizovanim poslovima, te predlaže unapređenje ponude u prodaji usluga poslovnim korisnicima.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova), koje nije starije od 3 mjeseca.

II Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci)

– završen fakultet tehničkih ili društvenih nauka ili drugi odgovarajući fakultet

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godine

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu (koje nije starije od 6 (šest) mjeseci),

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

1. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.

2. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

3. Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 1 (jednu) godine. Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme.

4. Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci

5. Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 23.08.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica

Sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za radno mjesto 18. Stručni saradnik – MVK- ne otvarati”

Ul. Masarykova 46

72000 Zenica

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.