J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za energetiku Zenica, Sektora za napajanje i klimatizaciju u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, kako slijedi:

· 389. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Zenici.

Kratak opis poslova:

1) Radi na terenu (rad se odvija u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru, niske temperature zimi i visoke temperature ljeti).

2) Radi na održavanju i ispitivanju električnih instalacija BS (izlaganje nejonizirajućim elektromagnetnim zračenjima).

3) Povremeno radi u postrojenjima TS 10/0.4 kV i kontinuirano radi na održavanju EE instalacija i priključaka 220/380 V.

4) Po potrebi diže teret (aku baterije koje su teške od 40 do 80 kg).

5) Vrši poslove nadziranja rada i funkcionalnosti elektroenergetskih sistema i otklanjanja smetnji.

6) Pravi izvještaje o svim promjenama u radu elektroenergetskih uređaja.

7) Obavlja poslove na održavanju opreme i instrumenata.

8) Radi na održavanju, servisiranju i poslovima montaže i demontaže opreme iz domena rada službe.

9) Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stručne spreme iz djelokruga rada organizacione cjeline u kojoj se nalazi.

10) Trenutno izvještava o svim promjenama u radu pojedinih energetskih uređaja.

11) Provodi mjere HTZ i PPZ.

12) Blagovremeno i valjano izvršavanje utvrđenih radnih zadataka.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena srednja Elektrotehnička ili Mašinska škola,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

– položen vozački ispit „B“ kategorije.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Uvjerenje o državljanstvu (koje nije starije od 6 (šest) mjeseci),

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

– Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 18.07.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 389. Tehničar

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.